AIG har valt att specialisera sig på smala specialinriktade försäkringar. De har därmed inte hemförsäkring, bilförsäkring eller några andra av de stora breda förskäringarna. Däremot har de många specifika försäkringar som inte många andra bolag erbjuder.

Försäkringarna ger ersättning oavsett om ersättning även fås från annan försäkring, ex olycksfalls- eller sjukförsäkring hos annat försäkringsbolag.

Cancerförsäkringar

Kvinnlig Cancerförsäkring

Kvinnlig Cancerförsäkring ger ersättning om en kvinna får diagnosen Cancer och detta är i underliv eller bröst (två vanligaste formerna av cancer hos kvinnor). När diagnosen sätts ges en engångsersättning på 100.000kr samt 5000kr i månadsersättning under första kommande år.

Försäkringen kan kompletteras med ”Kvinnlig Cancerförsäkring Extra” vilket ger ett bredare skydd.
Priset varierar gällande ingångsålder.

Kvinnlig Cancerförsäkring Extra

Med tillägget ”Kvinnlig Cancerförskäring Extra” fås ersättning vid ”nästan samtliga typer av cancerdiagnoser”. Ersättningsnivån är samma som på Kvinnlig Cancerförsäkring (Se ovan)
Priset varierar gällande ingångsålder.

Manlig Cancerförsäkring

Manlig Cancerförsäkring ger ersätter om en man får diagnosen Cancer och detta är i penis, testiklar eller prostata. Just prostatacancer är den överlägset vanligaste cancerformen hos män. Cirka 10.000 män får årligen diagnosen vilket är ungefär 30% av de som får cancerdiagnos.

Vid diagnos ges engångsersättning på 100.000kr samt 5000kr varje månad i ett år.

Försäkringen kan kompletteras med ”Manlig Cancerförsäkring Extra” vilket ger ett bredare skydd.
Priset varierar gällande ingångsålder.

Manlig Cancerförsäkring Extra

Även om de vanligare cancerformerna täcks av ”Manlig Cancerförsäkring” så täcks inte alla former av cancer. Med tillägget ”Manlig Cancerförsäkring Extra” ges ett ännu bredare skydd då ersättning ges vid ”nästan samtliga typer av cancerdiagnoser”.

Ersättningsnivån är samma som på ”Manlig Cancerförsäkring” (Se ovan)
Priset varierar gällande ingångsålder.

Olycksfallsförsäkringar

Olycksfallsförsäkring Vuxen

Olycksfallsförsäkring Vuxen är en bred försäkring som innefattar samtliga delar inom olycksfall. Med andra ord kan ersättning fås vid exempelvis benbrott, sjukhusvistelse och invaliditet. Även efterlevandeskydd ingår. För de som vill ha en komplett olycksfallsförsäkring är detta ett bra val. Vill man däremot enbart ha delar inom olycksfallsförsäkringen kan dessa tecknas separat (se nedan).

Däremot är ersättningsnivåerna i denna bredare försäkring betydligt lägre än om en separat del tecknas. Den som vill bygga på sin olycksfallsförsäkring med större ersättningsnivå på någon specifik del kan alltså komplettera försäkringen med delarna nedan.

Ersättning har följande delar och ersättningsnivåer – Invaliditet (max 500.000kr), Benbrott (max 10.000kr), Sjukhusvistelse (200kr/dygn), Engångsersättning sjukhus (3000kr) samt

Efterlevandeskydd (150.000kr)

AIG Olycksfallsförsäkring Vuxen kan tecknas av personer mellan 18 och 70 år och gäller sedan upp till 75års ålder. Oavsett ålder kostar försäkringen 63kr/mån eller 120kr för två vuxna på samma adress.

Benbrottsförsäkring

En separat benbrottsförsäkring rekommenderas främst till äldre. Detta eftersom 90% av alla fallolyckor drabbar människor i den åldern. Försäkringen vänder sig därmed till personer mellan 50-80 år.

Ersättning kan fås på upp till 100.000kr (jämfört med 10.000kr som ingår i Olycksfallsförsäkringen, se ovan)
Försäkringen kan tecknas av personer mellan 18 och 70 år och gäller sedan upp till den dag personen fyller 80. Oavsett ålder är priset 75kr/månaden för en vuxen och 135kr om två vuxna på samma adress tecknar försäkringen.

Sjukhusvistelseförsäkring

En längre sjukhusvistelse kan slå hårt mot ekonomin. I detta fall är en sjukhusvistelseförsäkring ett bra ekonomiskt skydd. Ersättning betalas ut till de som måste vara på sjukhuset i minst 24 timmar och ges per dygn som personen är där. Beloppet är 500kr/dygn i upp till 1 år. Vid sjukhusvistelse utomlands är ersättningsnivån 1000kr per dygn i upp till 6 månader.

Försäkringen kan tecknas av personer mellan 18 och 79 år och gäller sedan till personen fyllt 80år. Däremot minskas ersättningsnivån med 50% från att personen är 70 år.
Oavsett ålder är priset 39kr/mån för en vuxen eller 55kr i det fall som två personer på samma adress väljer att ha försäkring.

Sjukhusvistelseförsäkring Plus

Försäkringen ”Sjukhusvistelseförsäkring Plus” har samma uppbyggnad som ”Sjukhusvistelseförsäkring”. Priserna och ersättningsnivåerna är däremot lägre.
I Sverige är ersättning för sjukhusvistelse 250kr i upp till 6 månader och utomlands är ersättningen 500kr per dygn i mest 6 månader. Priset avgörs utifrån ingångsålder och varierar mellan 39kr och 171kr.

Invaliditetsförsäkring

Om du är med om en olycka som resulterar i kroppskador, och ger bestående nedsatt kroppsfunktion, har du fått en medicinsk invaliditet. I vissa fall påverkar detta inte livet i någon större utsträckning medan det i andra fall kan vara totalt livsomvälvande. Kanske påverkar invaliditeten möjlighet till att jobba eller utöva meningsfull fritid.

AIG Invaliditetsförsäkring ger ersättning så fort som invaliditetsgraden har bedömts av läkare till minst är 10%. Den högsta ersättningsnivån är 500.000kr och beloppet betalas ut genom en engångssumma.
Försäkringen kan tecknas av personer mellan 18 och 74 år och gäller till 75 års ålder.
Priset är alltid 45kr/mån för en person och 87kr/månaden om två personer på samma adress tecknar.

Efterlevandeskydd

Med efterlevandeskydd menas att de efterlevande får en viss ersättning i det fall som försäkringstagaren avlider. Det skapar en ekonomisk trygghet för resterande del av familjen.
AIG Efterlevandeskydd betalas ut om personen avlider genom olycksfall och detta sker då genom ett engångsbelopp. Ersättningsbeloppet är 500.000kr.
Försäkringen kan tecknas av de mellan 18 och 79 år och gäller till att personen fyllt 80år.
Priset är 48kr/mån för en person och 86kr/mån om två personer tecknar försäkringen och bor på samma adress.

Barnförsäkringar

Olycksfallsförsäkring Barn Silver/Guld

Med ”Olycksförsäkring Barn” garanteras barnet vara försäkrat dygnet runt. Det är en komplett olycksfallsförsäkring som ger ersättning för bland annat sjukhusvistelse, kroppsskador och invaliditet som resultat av en olycka. Försäkringen ger även ersättning vid dödsfall.

Olycksfallsförsäkringen finns i två varianter, Silver och Guld. De ger ersättning vid exakt samma tillfällen så det som skiljer dem åt är enbart ersättningsnivåerna.
De delar som ingår i försäkringen och dess ersättningsbelopp är följande (Silver/Guld):

Invaliditet – Max 800.000kr/1.200.000kr
Dygnsersättning Sjukhus – 200kr/250kr
Ärrbildning (om ärret är minst 3cm) – 15.000kr/25.000kr
Andra eller tredjegradens brännskada – Max 15.000kr/25.000kr
Benbrott – Max 15.000kr/25.000kr
Efterlevandeskydd – 40.000kr/40.000kr

Försäkringen kan tecknas till barn mellan 0-18år och gäller sedan upp till 25års ålder
Priset beror på hur många barn som ska försäkras samt om man väljer Silver eller Guld.

Ett barn – Silver 56kr/mån, Guld 87kr/mån
Två eller fler – Silver 97kr/mån, Guld 152kr/mån

Egendomsförsäkringar

ID-skydd Plus

Med över 80.000 ID-stölder varje år är det idag den största bedrägeriformen i Sverige. Med ID-skydd fås inte ett garanterat skydd mot ID-kapning. Men det ger ett stort och brett ekonomiskt skydd om så skulle ske.

Utöver att ge ersättning för ekonomiska skador som uppkommit i samband med ID-stölden, samt juridiska omkostnader, ger AIG även ersättning för stölder som ofta sammankopplas med ID-stölder.

Detta så som stöld av plånbok, telefon och väska.
De delar som ingår i försäkringen och dess ersättningsnivå är följande:

ID-stöld – Ersättning för juridiskt ombud, inkomstbortfall och administrativa kostnader (max 1.000.000kr)
Stöld av plånbok/väska – Ersätter plånbokens/väskans marknadsvärde (max 10.000kr)
Stöld av hem- eller bilnycklar – Ersätter nya nycklar och ev. nya lås (max 10.000kr)
Stöld av mobil – Ersätter mobilens marknadsvärde (max 5000kr)
Samtalsdebitering – Ersätter för samtal som skett med den stulna telefonen inom 48 timmar efter stöldtillfället.
Rån – Ersätter förlust av kontanter vid rån som sker inom 12 timmar efter kontantuttag. (max 5000kr)

Någon åldersgräns finns inte för att få teckna denna försäkring.

Priset för ID-skydd är 79kr/mån för en person, 149kr/mån för par (make/maka/sambo) samt 169kr/mån för familj.

Integritetsförsäkring

Många upplever att kränkningarna är hårdare och fler på internet än i den fysiska världen. Dessutom kan det som skrivs på internet spridas extremt fort. Med AIG integritetsförsäkring ges ekonomiskt hjälp för att ta bort dessa kränkningar eller minska dess möjlighet till spridning.

Försäkringen har följande delar och ersättningsbelopp:

Webbskydd – Med webbskydd menas att information som är olagligt kränkande i möjligaste mån tas bort och även avindexeras av Google. Det öppna (ej sidor som kräver inloggning) internet söks igenom i jakt på spår av kränkningen. Eventuell juridisk hjälp kopplas in och ersättning sker för bland annat samtalshjälp.
Inom webbskydd kan ersättning ges för Genomsökning av öppna internet (15.000kr), Juridisk hjälp (200.000kr), Psykologisk krishjälp (15.000kr).

Identitetsstöld – En ID-stöld kan medföra både ekonomiska och personliga problem. Detta då en annan person utger sig för att vara dig. Inom identitetsskydd kan ersättning ges för Juridisk hjälp (200.000kr), Inkomstbortfall (30.000kr), Övriga kostnader (5000kr) samt Finansiell förlust (6000kr).

Registreringsskyltar – Inom Registreringsskyltar kan ersättning ges för Juridisk hjälp (10.000kr) och Nya skyltar till bilen (500kr)
Priset för integritetsförsäkringen är 99kr/mån och gäller för både försäkringstagaren och hela dess familj