Oavsett om du äger en mindre fritidsbåt eller en större båt med tillhörande jolle så är en båtförsäkring en rekommendation. De allra minsta båtarna kan försäkras genom tillägg i hemförsäkringen medan de större kräver en enskild båtförsäkring.

Många försäkringsbolag erbjuder båtförsäkring i flera olika nivåer. Detta för att möta de olika behov som båtägarna har. Utöver försäkringspaketen går det ofta att anpassa sin försäkringslösning med tilläggsförsäkringar. Till båtförsäkringar finns det ett ovanligt stort antal tilläggsförsäkringar att välja mellan.
Kom ihåg att många bolag ger rabatt om båtägaren kan öka säkerhet och därmed minska risken för skador eller stöld.

Försäkrings-premie:

Detta är några av de vanligare vägarna att gå för att pressa priset på försäkringen.

Samla – De allra flesta försäkringsbolag ger rabatt om flera försäkringar samlas hos dem.
Söksystem, startspärr, stöldskyddsmärkning – Genom att stöldmärka och göra det svårare för tjuven att stjäla båten går det ibland att få rabatt. Om söksystemet är aktiverat finns även möjlighet att slippa betala självrisken vid stöld.
Inlåst vinterförvaring – Ökad säkerhet med inlåsning av motorer vintertid kan ge rabatt.
Fastlåst vid bryggan – Lås fast inombordsmotorn vid hemmabryggan och få lägre premie.
Startspärr – Även startspärr kan ge rabatt
I Hemförsäkringen – Om båten har ett lågt värde kan det vara ekonomiskt fördelaktigt att istället teckna en tilläggsförsäkring till hemförsäkringen. Det ger ett omfattande skydd till ett lågt pris. Begränsning kan finnas gällande storlek, värde eller motorstyrka.

Följande försäkringsdelar är vanliga i en båtförsäkring.

Brand

Försäkringen kan ge ersättning för skador som uppkommit av eld, blixt och explosion. Kontrollera aktsamhetskravet för den båt du äger. Det kan exempelvis finnas krav på att en eller fler handbrandsläckare måste finnas monterade i båten.

Att jämföra:

Maxbelopp – Är det skador på båten och båttillbehör gäller gällande försäkringsbelopp. Är det skador på lös egendom finns en betydligt lägre maxnivå.
Självrisk – Självrisken vid brand brukar vara relativt låg ex. 1500kr.

Sjösättning, Uppläggning och Transport

Ersättning går att få om skador uppkommer på båten eller dess tillbehör när den befinner sig på land. Det gäller även vid sjösättning, torrsättning, påriggning, lyft m.m.

Att jämföra:

Se ”Brand

Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkringen ger ersättning vid personskador eller skador på annan persons egendom. Överlag brukar ersättningsnivåerna vara höga vilket gör att ansvarsförsäkringen inte är den del av båtförsäkringen som de flesta främst fokuserar på. Men för vissa kan det vara helt avgörande att ersättningsnivån är väl tilltagen.

En del bolag har valt att sätta olika maxbelopp på personskada och på sakskada. Andra har valt att den sammanlagda ersättningen maximalt får uppgå till ett visst belopp. Detta alltså oavsett om det enbart är sakskada, enbart personskada eller en kombination av dessa.

Att jämföra:

Maxbelopp Personskada – Kan vara från några miljoner till upp mot 20 miljoner.
Maxbelopp Sakskada – Ett vanligt spann är 2-10 miljoner
Självrisk – Relativt låg ex. 1500kr.

Rättsskydd

Om det uppstår en tvist kring båten går det att få ersättning för advokatkostnader och rättegångskostnader.

Att jämföra:

Maxbelopp – Det totala beloppet som denna försäkringsdel kan ge vid tvist. Det är vanligt att ersättningsnivån ligger mellan 130.000kr och 240.000kr
Självrisk – Självrisken brukar bestå av en procentsats (ofta 20-25%) av kostnaden men med en lägsta nivå på ca 1500-2000kr. Det finns även bolag som har en fast självrisk och därutöver en rörlig del (20-25%).

Stöld och skadegörelse

Försäkringsdelen kan ge ersättning vid stöld, skador som uppkommit vid stöldförsök samt skadegörelse. Detta gäller både båten och tillbehör till den. Krav kan finnas att båttillbehör och utombordsmotor som inte används ska förvaras i låst utrymme.

Att jämföra:

Rabatt på självrisk – Självrisken kan ibland elimineras om det finns spårsändare eller stöldmärkning.
Maxbelopp – Om båten blir stulen ges ersättning utifrån försäkringsbelopp eller marknadsvärde. Är det lös egendom, släp-jolle eller täckningsmaterial brukar specifika maxersättningar finnas.

Krisförsäkring

Om du är med om en svår kollision med båten eller av annan anledning varit med om en traumatisk händelse kopplad till båten kan ersättning ges för samtalsterapi. Det är då vanligtvis 10 träffar som ersätts. Någon självrisk finns aldrig på denna försäkringsdel.

Sjöskada

Sjöskada kan delvis jämföras med ”Vagnskada” på en bil. Försäkringen kan ge ersättning för skador som uppkommer på båten samt utrustning som klassas som ”normal” till gällande båtmodell. I viss mån innefattas även lösöre som förvaras i båten.

Att jämföra:

Vinterskada – Oftast gäller även försäkringen om skadan uppkommit i sjön vintertid. Däremot kan det förekomma att man får betala dubbel självrisk, eller ökat självrisk, i det fall som skadan uppkommit mellan ex. 1nov och 31 mars. Detta förutsatt att båten legat kvar i sjön under den tiden och att skadan uppkommit där.
Stöttnings-och täckningsmaterial – Vissa bolag har valt att enbart ge ersättning vid brandskada, andra vid både stöld och brand. Högsta ersättningsnivån är ofta kring 10-20.000kr.
Maxersättning båtvagn – Här skiljer sig bolagen åt främst på två punkter. För det första när ersättning kan ges. En del försäkringar täcker inte båtvagn alls. Andra ger ersättning vid stöld och brand medan andra enbart vid brand.

Om skada uppstår på båtvagn och stöttnings/täckningsmaterial samtidigt ersätts en maximal gemensam summa för detta hos vissa bolag. Andra har separata ersättningsnivåer för dessa två försäkringsdelar. För det andra är ersättningsnivån olika. En vanlig nivå är 10.000-20.000kr.

Släp-jolle – För att få ersättning finns ofta begränsningar på jollens storlek och styrka på motorn. Det är exempel vanligt att begränsningen är på 4m på jollen och att motorn max får ha 4hk. En vanlig ersättningsnivå är 10-20.000kr men det finns även bolag som inte har någon beloppsbegränsning.

Vid kappsegling – De flesta försäkringar gäller även vid kappsegling (förutsatt att det inte är en specifik motorbåtsförsäkring). Däremot kan det finnas begränsningar så som att ersättning inte utgår om båten är uthyrd eller att ersättning inte går att få för rigghaveri.
Självrisken kan även vara högre i detta fall.
Privat uthyrning – På denna punkt finns flera olika varianter. Hos en del bolag utgår aldrig ersättning vid privat uthyrning. Hos andra gäller i stort sett samma försäkringsvillkor som om försäkringstagaren kört båten. Andra har begränsningar gällande hur många veckor per år som båten får hyras ut. Ett alternativ är att en tilläggsförsäkring måste tecknas.

Självrisken kan även vara högre i detta fall.

Utökat giltighetsområde – De som vill åka utanför territorialvatten tillhörande Sverige, Norge, Finland och Danmark bör kontrollera noggrant var försäkringen gäller. Det är mycket vanligt att försäkringen täcker dessa områden samt Östersjön, (inkl. vikar och hav) samt i Skagerack och Kattegatt. Detta öster om Hanstolm-Lindesnes.

För att åka utanför dessa områden kräv tilläggsförsäkring för utökat giltighetsområde. En del bolag erbjuder däremot inte detta tillägg vilket skapar begränsningar för var man kan åka och vara täckt av försäkringen.

Maxbelopp – När båten försäkras ska man välja ett belopp som motsvarar marknadsvärdet på båten samt dess tillbehör. Ibland finns garanti för värdestegring. Det betyder att värdet på båten kan öka med ex. 25 % under gällande försäkringsperiod utan att detta påverkar den ersättning som går att få från bolaget.

Självrisk – Hos flera bolag går det att välja självrisknivå. Enda anledning att välja en hög självrisk är att det pressar ner priset på premien. En vanlig nivå på grundsjälvrisken är mellan 1500-10.000kr. Det förekommer att bolagen har högre självrisk på specifika händelser.

Sjöassistans

Denna försäkringsdel kan ge ersättning vid motorhaveri eller andra tekniska problem som gör att båten blir stillastående. Detsamma gäller om båten sliter sig och driver fritt eller om föraren plötsligt blir så sjuk att det inte är möjligt att köra hem båten. Ersättning kan då gälla transport av bränsle eller reservdelar till båten eller exempelvis bogsering till närmaste reparatör.

Att jämföra:

Maxersättning – Kan ex vara bogsering upp till 6000kr och transport av drivmedel/reservdelar upp till 3000kr.
Självrisk – Många gånger finns ingen självrisk på denna försäkringsdel.

Maskinskada

Om en plötslig skada uppstår på motor, drev eller andra maskindelar kan denna försäkringsdel ge ersättning. Ett allmänt krav är att motorn inte får vara äldre än en viss ålder när försäkringen tecknas och att den sedan gäller ett visst begränsat antal år. En del bolag har även krav att hela försäkringsvärdet måste vara på en summa (ex. minst 100.000kr) för att Maskinskada ska gälla.

Att jämföra:

Ingår Maskinskada? – Hos en del försäkringsbolag är det inte möjligt att ha Maskinskadeförsäkring alls. Hos andra går det att teckna denna del som en tilläggsförsäkring och hos ytterligare ingår det i specifika försäkringspaket.
Självrisk – Självrisken brukar ligga på någon tusenlapp upp till 10.000kr. Hos vissa bolag är självrisken olika stor beroende på motorstyrka. Det är vanligt att självrisken är samma som vid sjöskada.
Ålder – Hur gammal får motorn vara för att försäkringen ska få tecknas? Hur länge gäller sedan försäkringen? Skillnaden är ganska stor mellan bolagen på denna punkt. Hos några gäller den till motorn är 20 år gammal medan den hos andra gäller till 5 år gamla motorer.

Avbrott/Stillestånd

Med Avbrott menas att båten har fått en sådan skada att den inte går att använda och att denna skada täcks av försäkringen. Då ges en ersättning per dag i upp till ett visst antal dagar.

Att jämföra:

Ingår Avbrott? – Hos flera försäkringsbolag ingår inte Avbrott i båtförsäkringen och det går inte heller att teckna denna försäkring som tillägg. Hos andra är Avbrott en tilläggsförsäkring alternativt att det ingår i de större försäkringslösningarna. Men det finns även bolag där Avbrott ingår i grundförsäkringen.

Antal dagar – Det är vanligt att ersättning maximalt ges i 30 dagar
Det kan finnas karenstid innan denna försäkring kan ge ersättning. Det kan exempelvis vara att ersättning börjar betalas efter att båten varit obrukbar i minst 20 dagar.

Ersättningsbelopp – Mellan 130kr och 500kr per dag är en normal nivå. Ibland kan nivån variera inom försäkringsbolaget beroende på valt försäkringsbelopp.
Det kan finnas en högsta ersättningsnivå, ex 20.000kr. Ett lite mer ovanligt sätt att beräkna ersättningen är att ge ett engångsbelopp om det visar sig att reparationstiden minst är ex. 15 dagar.
Tidsbegränsning – En del bolag har en tidsbegränsning gällande när denna försäkringsdel kan ge ersättning. Det kan vara 1maj-30sep men varierar mellan bolagen.

Vid stöld? – Försäkringen kan även gälla vid stöld av motorn eller båten

Tilläggsförsäkringar

Det finns ett stort utbud av tilläggsförsäkringar till båtförsäkringarna. Detta är några av de vanligaste.

Utökat giltighetsområde – Gör att båtförsäkringen gäller inom ett större geografiskt område än annars. Det kan finnas olika tillägg beroende på var resan planeras.
Båtvagn – Kan behövas om värdet på båtvagnen överstiger ett specifikt belopp eller om den är registrerad.
Jolle –Kan behövas om värdet på jollen överstiger ett specifikt belopp
Drulle/Allrisk – Med detta tillägg går det att få ersättning för skador som uppkommer på ex. inredning vid plötslig händelse. Det kan vara att någon spiller olja över dynorna på soffan eller att man tappar tillbehör till båten i vattnet. Kan liknas med ”Allrisk” som ingår i hemförsäkringen.

Privat uthyrning – Kan krävas vid privat uthyrning. Gäller då upp till ett visst antal dagar per år.
Utökat ansvarsbelopp kappsegling – Höjer maximalt ersättningsbelopp inom försäkringsdelen ”Ansvar” när kappsegling sker.
Utökad maskinskada – Gör att maskinskadeförsäkringen gäller fler år än vad som ingår i grundförsäkringen.
Utökad egendomsskydd – Höjer högsta ersättningsnivån på lös egendom.
Trailer – Ger ersättning för skador som uppstår på trailern förutsatt att den är registrerad i försäkringsbrevet.
Transport – Försäkrar båten när den transporteras av lastbärare ex. fartyg, lastbil eller trailer. Detta utanför det geografiska område som annars täcks av försäkringen.
Yrkesmässigt utövande – Om båten används kommersiellt krävs oftast detta tillägg.
Passageraransvar – Ett tillägg som kan tecknas för den som har ”Yrkesmässigt utövande”. Det ger ett större försäkringsskydd för passagerare som transporteras.