Att teckna en försäkring handlar om att minska sin ekonomiska risk i livet. Den som exempelvis har bilförsäkring får bland annat ersättning om bilen skadas genom skadegörelse eller vid olycka. Därmed måste man inte betala hela kostnaden för reparationen.
Främst handlar försäkringar därmed om att minska risken att behöva betala stora kostnader. Det kan även handla om att försäkra sig mot minskade inkomster. Detta gäller exempelvis för sjuk- och olycksfallsförsäkringar samt inkomstförsäkringar.

Vilka olika slags försäkringar finns det?

Det finns ett mycket stort antal olika försäkringar. Vissa är breda och täcker en rad olika tillfällen. Ett exempel är hemförsäkringen. Andra är betydligt smalare och försäkrar enbart en specifik händelse eller ett enskilt objekt. Ett exempel är ”Självriskreducering på hemförsäkringen” eller ”Objektsförsäkring”. De privata försäkringar som kan tecknas kan delas upp i olika kategorier. De största kategorierna är:

Egendomsförsäkringar

Med egendomsförsäkringar menas försäkringar som försäkrar ett, eller flera, objekt. Hemförsäkringen kan därmed delvis ses som en egendomsförsäkring. Detta eftersom försäkringen ger ersättning för egendom som stjäls eller förstörs. Inom denna kategori finns även de sakförsäkringar som säljs i detaljhandeln i samband med att produkter säljs. Dessa är du knutna till en enda specifik produkt. Ett exempel är att en försäkring kan tecknas för telefonen när den köps.

Boendeförsäkringar

Inom boendeförsäkringar finns försäkringar som delvis eller till sin helhet ger försäkringsskydd för boendet. Den grundläggande försäkringen är hemförsäkringen. Därtill kommer försäkringstillägg för de som bor i bostadsrätt eller villa. Inom boendeförsäkringar finns även fritidshusförsäkring och gårdsförsäkringar.

Personförsäkringar

Personförsäkringar är försäkringar som på ett eller annat sätt är knutna till en specifik person. Vanliga försäkringar är sjuk- och olycksfallsförsäkring samt livförsäkring. Det går även att teckna försäkringar för specifika sjukdomar ex. cancerförsäkring.

Djurförsäkringar

Hund- och kattförsäkring är de vanligaste försäkringarna inom djurförsäkringar. Dessa går att teckna hos en rad olika försäkringsbolag. Även hästförsäkring är vanligt även om det är något färre bolag som erbjuder detta. En djurförsäkring består främst av veterinärvårdsförsäkring vilken ger ersättning vid veterinärvård. Har djuret ett högt ekonomiskt värde tecknas även ofta
livförsäkring.

Fordonsförsäkringar

Inom fordonsförsäkringar finns bland annat försäkringar för bilar, båtar, motorcyklar och snöskotrar. De är oftast uppbyggda i tre nivåer med trafik-, halv- och helförsäkring. Är inte fordonet avställt, och ämnat att framföras i trafik, krävs trafikförsäkring enligt lag. Med halvförsäkring ges även skydd för exempelvis brand, stöld och rättstvister. Med helförsäkring ges ersättning även vid plötsliga skador, ex vid olyckor.

Händelseförsäkringar

Dessa försäkringar ger ersättning om en specifik händelse inträffar. Ett tydligt exempel är reseförsäkringar. Många gånger ges ersättning om allmänt färdmedel är försenat eller om bagaget är försenat till slutdestinationen. I vissa fall innebär dessa händelser kostnader för försäkringstagaren som försäkringen täcker, ex hotellnätter. Men det måste inte nödvändigtvis uppstå en kostnad för att ersättning ska betalas ut.
En lite udda händelseförsäkring är Hole-in-One-försäkringen som ger en viss summa till försäkringstagaren om turen är framme på golfbanan.

Vilka försäkringar måste man ha?

Det finns ingen lag på att man måste ha någon specifik försäkring. Detta med undantaget att registrerade fordon minst måste ha trafikförsäkring om de inte är avställda. Däremot finns det försäkringar som mycket vanligt förekommande som exempelvis:

Hemförsäkring

Ett ”måste” oavsett om man bor i hyresrätt, bostadsrätt eller villa. De som bor i bostadsrätt behöver även bostadsrättstillägg och de som bor i villa behöver även villaförsäkring. En hemförsäkring försäkrar den egendom som person äger. Den ger även ett grundskydd på resan genom tillhörande reseförsäkring. I en hemförsäkring ingår också rättsskydd och ansvarsskydd. Därmed är det en försäkring som ger ett grundskydd både för egendom och person.

Fordonsförsäkring

Ett registrerat fordon måste alltid minst ha trafikförsäkring så länge det inte är avställt. Försäkringen ska finnas från första ägardagen. De flesta väljer däremot att försäkra fordonet med halv- eller helförsäkring då detta ger betydligt större försäkringsskydd än om man enbart har trafikförsäkring.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

En försäkring som primärt tecknas för att få ekonomisk ersättning vid personskador eller sjukdomar som resulterar i bestående men. Detta genom medicinsk eller ekonomisk invaliditet. Försäkringen kan även ge ersättning för vård hos läkare, tandläkare, sjukhusvistelse och resor till och från vårdenheter.

Barnförsäkring

Barnförsäkring är ett komplett försäkringspaket som är anpassat för barn. Här ingår oftast både sjuk- och olycksfallsförsäkring och livförsäkring.

Livförsäkring

En försäkring som tecknas med tanke på de efterlevandes ekonomi om försäkringstagaren avlider. Vid dödsfall betalas en engångssumma ut till förmånstagaren. Detta är oftast maka/make eller sambo. Tack vare livförsäkringen kan förmånstagaren exempelvis bo kvar i bostaden trots kraftigt lägre inkomst till hushållet.
Enligt oberoende Konsumenternas Försäkringsbyrå är det främst hemförsäkring, fordonsförsäkring och barnförsäkring som man bör ha. Men sjuk- och olycksfallsförsäkring är även mycket vanligt förekommande.

Vad avgör kostnaden för försäkringen (premien)?

Det som i grunden avgör vad en försäkring kostar är försäkringsbolagets riskbedömning gällande det försäkringen gäller. Är det en livförsäkring kalkylerar försäkringsbolaget på hur stor risk det är att personen avlider under den tid som livförsäkringen kan ge ersättning.

Kort sagt handlar det om”risken/chansen att försäkringen kommer att utnyttjas”. Vad som påverkar risken beror helt på vad försäkringen gäller. På en livförsäkring påverkar framförallt ålder på försäkringstagaren. Är det en bilförsäkring påverkar det var man bor i landet, ålder på föraren, märke på bilen osv.

I grunden ligger därmed en riskanalys bakom priset på försäkring. Detta gör även att om man som försäkringstagare kan minska risken går det att ofta att pressa priset på premien. En bilförsäkring blir ofta billigare om bilen alltid är parkerad i ett låst garage på natten. En hemförsäkring kan bli billigare om försäkringstagaren har larm och sjuk- och olycksfallsförsäkringen kan pressas i pris genom att man motionerar mycket. Det sista eftersom motion minskar risken för en rad skador och sjukdomar.

Utöver ökad eller minskad risk går det att påverka premien på ett flertal andra sätt. Se nedan.

Så får du en billig försäkring

Jämför många olika försäkringsbolag

Det finns försäkringsbolag som specialiserat sig på att erbjuda riktigt billiga bilförsäkringar. Men det är inte säkert att de är lika billiga på MC-försäkringar eller hemförsäkringar. Den som jämför ett stort antal försäkringar kommer snabbt att se att priset skiljer rejält mellan bolagen.
Men kom ihåg att inte tumma på säkerheten. Se över ditt behov av försäkringsskydd och jämför i första hand försäkringar som täcker dessa behov. Att enbart välja en specifik försäkring för att den är billig kan visa sig vara kostsamt i längden.

Samla försäkringarna

I stort sett alla försäkringsbolag ger rabatt om försäkringstagaren väljer att teckna flera försäkringar hos dem. Detta brukar kallas för samlingsrabatt. Genom att ha många försäkringar hos ett och samma bolag kan man därför få en hel del rabatt. Däremot behöver det inte betyda att de erbjuder det billigaste alternativet.

Höj självrisken

På många försäkringar går det att välja nivå på självrisk. Det finns exempelvis bilförsäkringar där självrisken kan väljas på mellan 4000kr och 10.000kr. Valbar självrisk är även mycket vanligt inom djurförsäkringar. Genom att höja självrisken sänks premien.

Sänk ersättningen

På vissa försäkringar kan man välja mellan olika hög ersättningsnivå. Det gäller bland annat på livförsäkringen och djurförsäkringar. Genom att välja en lägre ersättningsnivå ges en lägre premie.

Öka säkerheten

Då försäkringsbolaget i grunden avgör premien utifrån ”risk att en händelse ska ske” kan man sänka premien genom att öka säkerheten. Det kan vara att ha bilen parkerad i garage på natten eller att ha jordfelsbrytare och larm i hemmet. Spårsändare på fordon brukar även kunna minska premien.

Inte bara premien som är en kostnad

Så länge som försäkringen inte behöver utnyttjas är det enbart premien som är en försäkringskostnad. Den som utgår från att försäkringen aldrig behöver användas kan därmed enbart se på premien i val av försäkring. Men att utgå från att försäkringen inte kommer att utnyttjas är något bakvänt. Man bör därmed även se på kostnader som uppkommer om olyckan är framme.

För det första handlar det om självrisken. På vissa försäkringar skiljer sig självrisken stort mellan bolagen medan det på andra är relativt lika. Det kan även vara olika självrisknivå för olika händelser inom samma försäkring.

För det andra handlar det om ersättningsnivån. Med låg ersättningsnivå finns risk att försäkringstagaren inte får ersättning för hela kostnaden. Ett tydligt exempel kan ses på djurförsäkringar där ersättning för veterinärvård varierar från 20.000kr per år upp till 120.000kr per år. Den som har låg ersättningsnivå kan därmed hamna i en situation då man själv måste lägga ut en stor summa.

När kostnaden för försäkringar jämförs bör man alltså inte enbart titta på årspremien utan även exempelvis på självrisknivå.