Grunden i en hästförsäkring är veterinärvårdsförsäkringen. Detta i likhet med hund- eller kattförsäkring. Veterinärvårdsförsäkringen kan ge ersättning vid vård hos legitimerad veterinär. Oftast ingår även en livförsäkring vilket ger ett engångsbelopp om hästen avlider.

I jämförelse mot andra djurförsäkringar är det betydligt färre försäkringsbolag som erbjuder hästförsäkring. Men en jämförelse bör ändå ske för att man ska få det försäkringsskydd man har behov av. Nedan presenteras de delar som vanligtvis förekommer i en hästförsäkring och vad som främst skiljer försäkringsbolagen åt.

Försäkringspremier

Premien avgörs bland annat av ras, ålder och vad som ska ingå i försäkring. Genom följande punkter är det möjligt att pressa priset en del.

Samla – Genom att samla flera försäkringar hos samma försäkringsbolag går det ofta att få en viss procentuell rabatt på försäkringen.

Självrisknivå – Det är vanligt att självrisknivån går att välja på flera olika nivåer. Genom att välja en högre självrisknivå går premien ner något.

Teckna tidigt – Hos vissa försäkringsbolag ges rabatt om försäkringen tecknas innan fölet fyllt 1 år. Det är en rabatt som då gäller det första året.

Rabatt på premie vid skadefrihet – Flera bolag ger rabatt på premien vid flera skadefria år i rad. Ett exempel är ”5% rabatt per skadefritt år upp till 20% rabatt”.

Veterinärvårdsförsäkring

Veterinärvårdsförsäkringen kan ge ersättning vid vård som utförs av legitimerad veterinär. Då behovet kan vara olika stort beroende på hästens arbetsuppgift finns ibland paketlösningar. Det kan vara försäkringar som exempelvis specifikt vänder sig mot hästar inom Trav och galopp eller inom Avel.

Att jämföra:

Karenstid vid Sjukdom – När försäkringen tecknas gäller en karenstid. Om hästen skulle behöva vård under denna tid går det vanligtvis inte att få ersättning från försäkringen. Vid byte av försäkringsbolag tillämpas däremot inte någon ny karenstid. Som standard är karenstiden 20 dagar.

Ålder – Försäkringen kan tecknas från att fölet är 2 dagar gammalt. Däremot skiljer det hur gammal hästen får vara när försäkringen tecknas. En vanlig gräns är 15år men det finns möjlighet upp till 20 år beroende på ras och försäkringsbolag.

Undantag – Alla bolag har undantag då försäkringen ger mindre eller ingen ersättning alls.

Maxersättning per år – Som lägst går det att ha en ersättningsnivå på ca 25.000kr medan de högsta nivåerna ligger kring 100.000kr. Många försäkringsbolag erbjuder en fast ersättningsnivå som kan höjas med tilläggsförsäkringar.

Självrisk – Det är mycket vanligt att bolagen erbjuder flera självrisknivåer att välja på. Med högre självrisk blir premien lägre. Självrisken är uppdelad i en fast och en rörlig del. Den lägsta nivån ligger ofta kring 2000-3000kr i fast avgift och 20% i rörlig. Det finns även bolag där den fasta avgiften är betydligt högre men att man då slipper den rörliga avgiften vid lägre ersättningsbelopp.

Den högsta nivån ligger ofta kring 2000-5000kr i fast avgift och 20-50% i rörlig del.

Självriskperiod – Med självriskperiod menas den period då försäkringstagaren enbart behöver betala en fast självrisk, oavsett om vårdbehov har funnits flera gånger. Självriskperioder mellan 100-150 dagar är vanligt

Livförsäkring

Om hästen avlider går det att få en engångsersättning från livförsäkringen. Livbeloppet kan maximalt uppgå till marknadsvärdet på en motsvarande häst. Därmed spelar bland annat härstamning, ras, avelsmeriter m.m. in vid värdering.

Att jämföra:

Ålder – I likhet med veterinärvårdsförsäkringen kan en livförsäkring tecknas från att fölet är 2 dagar gammalt. Livförsäkring kan vanligtvis tecknas upp till att hästen blivit 15år. Hos enstaka bolag finns möjlighet att teckna livförsäkring (för vissa raser) upp till 20års ålder.

Ålder upphör – Det finns bolag som har samma åldergräns för alla försäkrade hästar (ex. 25år) medan andra bolag tar hänsyn till ras och har olika åldersnivå beroende på ras. Det kan då exempelvis vara mellan 24-26år. Ett ytterligare alternativ är att livförsäkringen gäller till en viss ålder (ex. 21år) och sedan övergår till en annan livförsäkring i några år innan den förfaller.

Undantag – Det finns alltid undantag då livförsäkringen inte ger ersättning. Dessa kan variera mellan bolagen.

Sänkning av belopp – Det är vanligt att livbeloppet sänks när hästen når en viss ålder. Det som skiljer mellan bolagen är sänkningsprocenten samt ålder då detta börjar ske. Det vanligaste är att livbeloppet sänks med 20% varje år från att hästen blivit 16år. Men det finns även 15% minskning och gräns på 18år (för vissa raser).

Lägsta livbeloppsgräns – Det vanligaste är att 5000kr är den lägsta summa som går att få från livförsäkringen. Därefter upphör den. Enstaka bolag har däremot ingen gräns utan beloppet fortsätter att sänkas till det är lägre än eventuell självrisk.

Ingår olycksfall? – I vissa livförsäkringar för hästar ingår även olycksfallsförsäkring för ägarna av hästen.

Tilläggsförsäkringar

Det finns ett flertal tilläggsförsäkringar att teckna till hästförsäkringen. Det är däremot vanligare att de erbjuder ett flertal färdiga försäkringspaket. Dessa är anpassade utifrån behoven som finns beroende på vad hästen ska användas till. Bland annat finns speciella försäkringspaket för avelshästar, travhästar, islandshästar m.m.

Bredare veterinärvårdsförsäkring och högre ersättning -Många bolag erbjuder försäkringslösningar med förbättrade villkor på veterinärvårdsförsäkringen. Det kan höja maximal ersättningsnivå men även ge ersättning för skador som annars inte ingår i veterinärvårdsförsäkringen. Det behöver inte klassas som tilläggsförsäkringar utan försäkringsbolaget kan presentera ”Hästförsäkring i tre nivåer”. Genom att välja de större nivåerna erbjuds ett bredare försäkringsskydd

Rehabilitering – Ger ersättning för snabbare rehabilitering efter sjukdom eller skada. Detta med ett maximalt belopp per år. För att ersättning ska gå att få krävs det att det ordinerats av veterinär.

Foster och Fölskydd – Kan ge ersättning vid dödfött föl, uteblivet foster, om fölet måste avlivas inom 30 dagar efter födseln m.m. Detta är en tilläggsförsäkring som tecknas en bit in på dräktighetstiden.

Dolda fel – Ger ersättning om man upptäcker Dolda fel på hästen.

Ridavbrott – Tilläggsförsäkring som utformats för att möta behoven hos ridskolor och andra som har ridverksamhet. Ersättning går att få om verksamheten stängs på inrådan av veterinär eller myndighet. Detta exempelvis för att minska spridning av en smittsam sjukdom. Ersättning går även att få om hästarna inte kan vara i verksamheten på grund av skada av yttre våld, förgiftning m.m.