En hemförsäkring kan delas upp i tre större försäkringsdelar som vardera består av olika mindre delar. De tre större försäkringsdelarna är Personskydd, Egendomsskydd och Reseskydd.
Följande artikel har fokus på hemförsäkring för en hyresrätt/bostadsrätt. Om du bor i bostadsrätt krävs däremot att ett bostadsrättstillägg även tecknas. Utöver det skiljer sig inte försäkringarna speciellt mycket. Bor du i villa behövs en villaförsäkring.

En hemförsäkring gäller vanligtvis för den som tecknat försäkringen samt personer som är folkbokförda på samma adress. Det kan krävas att personerna även måste vara nämnda i försäkringsavtalet.

Premie

Det går mycket ofta att få rabatt på hemförsäkringen. Detta kan bland annat ske på följande sätt.

Larm/Galler – Finns säkerhetsdörr/gallergrind eller larm ges ofta rabatt.

Samla Försäkringar – Genom att samla flera försäkringar hos samma bolag går det att få rabatt på försäkringarna.

Bilförsäkring och hemförsäkring – Om bilförsäkring och hemförsäkring finns på samma bolag slipper man ofta att betala två självrisker om ett inbrott skett i bilen och privat egendom har blivit stulen. Skadan på bilen ersätts av bilförsäkringen medan stölden ersätts av hemförsäkringen. Därmed uppstår vanligtvis två självrisker. Med dessa försäkringar på samma bolag betalas vanligtvis bara en självrisk. Det ger alltså inte rabatt på preminen men håller ändå nere kostnaden för försäkringen.

Självrisk – Hos vissa bolag kan olika hög självrisk väljas. Genom att välja hög självrisk går det att få lägre premie.

Samma premie i flera år – Det vanligaste är att försäkringsbolaget har rätten att ändra priset varje år. Men det finns de som ger ett fast pris under flera år i rad (ex. 5år).

Stöldskyddsmärkning – Med stöldskyddsmärkning kan både premien minskas och självrisken tas bort vid vissa tillfällen.

Egendomsskydd

Genom försäkringens egendomsskydd går det att få ersättning för stöld, skadegörelse eller andra skador på egendomen. Försäkringen täcker även egendom som man lånar eller hyr. Uppstår skador på bostaden är det bostadsrättillägget eller villaförsäkringen som ger ersättning.

Försäkringen har alltid en ”Grundsjälvrisk”. Den brukar ligga på 750kr-1500kr. I vissa fall går det att välja självrisk vilket därmed påverkar premien.
Stöld i bostaden (inkl. inbrott och skadegörelse)

Generellt ger försäkringen ersättning om stöld sker från bostaden. Det krävs däremot att stölden har skett av en person som olovligen tagit sig in i den. Det är viktigt att se på vilka begränsningar som försäkringen har då detta kan skilja en hel del. Detta inte minst för de som har hemtjänst eller bor på äldreboende.

Att jämföra:

Maxbelopp för ”stöldbegärlig egendom” – Smycken och kontanter är två saker som klassas som stöldbegärlig egendom. Om detta stjäls finns det mycket ofta en lägre ersättningsnivå än vid stöld av annan egendom. Bland de större bolagen varierar ersättningsnivån på smycken mellan 150.000kr till att det inte finns någon gräns alls. Om inte kvitto eller värderingsintyg finns kan lägre ersättningsnivåer förekomma. På kontanter är gränsen ofta kring 3-6000kr.
Många gånger går ersättningsnivån att höja (Se tilläggsförsäkringar)

Begränsning vid Hemtjänst/Äldreboende – Om stöld sker i bostaden och personen har hemtjänst eller annan ”vård i hemmet” skiljer det sig stort hur försäkringsbolagen väljer att ge ersättning.

En del bolag ger ingen ersättning alls, andra har särskilt ersättningsbelopp vilket generellt är lägre. Vanlig ersättningsnivå är 50.000-100.000kr.
Många försäkringar har ”Allrisk” vilket gör att man kan få ersättning för plötslig och oväntad händelse. Vid stöld kan försäkringsdelen ibland användas och ersättning går då att få i nivå med vad försäkringsdelen ger. Andra bolag har ingen begränsning vid hemtjänst, boende på äldreboende m.m.

Stöld utanför bostaden (inkl. inbrott och skadegörelse)
Med ”stöld utanför bostaden” menas saker som stjäls från förråd, bil eller saker som man haft med sig utanför bostaden när de stulits. Beroende på var egendomen har stulits kan ersättningsnivån variera. Det brukar även finnas begränsningar för stöld av stöldbegärlig egendom.

Att jämföra:

Bortaskydd ersättningsnivå – I många försäkringsavtal står det ”bortaskydd” vilket menar att egendom blivit stulen utanför den egna bostaden alternativt stulits från förråd m.m. Vanlig ersättningsnivå är 30.000-100.000kr.
Tvättstuga – Om stöld sker från en tvättstuga kan ersättning ges. En del bolag ger ingen ersättning alls, andra ger några tusen (ex. 5000kr) medan andra har betydligt högre ersättningsnivå (ex. 25.000kr). För att få ersättning kan det krävas att låsmöjligheter funnits.
Om Allrisk ingår eller om det är tecknat som en tilläggsförsäkring kan den ofta användas vid denna stöld. Då blir ersättningsnivån betydligt högre. (Se Allrisk nedan)
Stöld ur bil – Om stöld sker ur bil gäller speciella ersättningsnivåer. Det finns bolag som maximalt ger 2000-5000kr. Men det finns även de med ersättningsnivå upp till 100.000kr. När det är de större beloppen som ges sker detta ofta via allriskförsäkringen som ingår i hemförsäkringen. Hos en del bolag ges ingen ersättning alls.
Cykelstöld – Vanligt ersättningsbelopp är 10.000-100.000kr. Självrisken kan då vara en fast summa (ex. 1500kr) eller en viss procent av cykelns värde (ex. 25%)
Stöldbegärlig egendom – Ersätts nästan enbart vid rån, väskryckning eller liknande situation. Vad som räknas som stöldbegärlig egendom framgår i försäkringsavtalet men kan bland annat vara smycket och kontanter. Vanlig ersättningsnivå är 3000-5000kr.

Skador på grund av yttre påverkan (Brand m.m.)
Skador som uppstår på egendom på grund av brand, blixtnedslag, vattenskador eller liknande kan ersättas av hemförsäkringen. Det är enbart lös egendom som kan ersättas. Skulle det uppstå skador på fastigheten är det bostadsrättstillägget eller villaförsäkringen som ger ersättning för dessa skador.

Att jämföra:

Försäkringsbelopp – När försäkringen tecknas väljs ett försäkringsbelopp. Hur stort det kan vara varierar mellan olika bolag. Hos vissa kan även ”fullvärde” väljas vilket betyder att det inte finns någon beloppsbegränsning.
Vindsförråd, källarförråd – Om branden skapar skador på egendom som förvaras i ex. vindsförråd gäller ett maximalt ersättningsbelopp. Vanligt belopp i detta fall är 30.000-100.000kr.
Ersättningsboende – Om det uppstår så stora skador på boendet att ett ersättningsboende behövs under renoveringstiden kan detta ersättas. Det som skiljer är tiden som ersättning går att få. Vanlig tid är 1-2 år.

Allrisk

Allrisk (Drulleförsäkring) ingår ofta i hemförsäkringen. Det betyder att man kan få ersättning för ”plötslig och oväntad skada”. Bland annat kan den ge ersättning om man själv råkar tappa TV:n i golvet eller spillt kaffe över en dyr päls. I det fall som Allrisk inte ingår i hemförsäkringen går det att teckna detta som tilläggsförsäkring.
Då Allrisk är så vanligt förekommande presenteras den som en grundläggande del av hemförsäkringen.

Att jämföra:

Ingår? – Som nämnts ovan är det mycket vanligt att Allrisk ingår i hemförsäkringen. Om så inte är fallet är det en rekommendation att teckna allrisk som en tilläggsförsäkring.

Ersättningsnivå – Vanlig ersättningsnivå är 30.000-100.000kr.

Nyvärde Hemelektronik – Om ”Nyvärde Hemelektronik” ingår betyder det att värdeminskningen är betydligt mindre än annars. Därmed kan ersättning ske med en helt ny produkt om skada/stöld uppstår.

De som har denna fördel har alltid krav som måste varit uppfyllda. Det kan ex vara att det inte gäller för datorer och surfplattor eller att den gäller max 4 år efter inköp. Vad som ingår och ålder är alltså det som främst skiljer mellan bolagen.

Hushållsmaskiner – Det är vanligt att skador på hushållsmaskiner ersätts. Däremot kräver en del bolag att dessa i så fall ska vara ”byggnadstillbehör”.

Flytt – Med flyttskydd menas att hemförsäkringen gäller både det gamla och nya boendet vid en flytt. Det vanligaste är att detta ingår – men det gäller inte alla försäkringsbolag. Om det ingår skiljer sig antal dagar som försäkringen ger skydd. Det kan ex gälla från 14 dagar upp till 60 dagar.

ID-stöld – Med allt fler ID-stölder i Sverige väljer även fler försäkringsbolag att lägga med detta skydd i hemförsäkringen. Med skyddet får man hjälp med att begränsa de ekonomiska skadorna vid ID-stöld. Skillnaden är främst om detta ingår eller inte. Om det inte ingår är det vanligt att det går att teckna som tilläggsförsäkring (Se tilläggsförsäkringar)

Premiebefrielse – Premiebefrielse betyder att premien på försäkringen inte behöver betalas om personen blir arbetslös eller sjukskriven under längre tid. Hos vissa bolag ingår det – men inte hos andra.

Personskydd

Många förknippar en hemförsäkring enbart med ett försäkringsskydd för egendom. Men en stor del av försäkringen består av ett personligt skydd för de som innefattas av försäkringen.

Överfall

Vid ex. överfall, sexualbrott och misshandel kan denna försäkringsdel ge ersättning.

Att jämföra:

Misshandel Ersättningsnivå – En mycket vanlig ersättningsnivå är 8000-12.000kr för ”misshandel av normalgrad”. Skulle en grövre misshandel ske kan högre belopp betalas.
Inkomstförlust – Om försäkringstagaren får nedsatt arbetsförmåga (ekonomisk invaliditet) till minst 50% ger vissa bolag ersättning. Andra ger aldrig ersättning för detta. En gräns kan även finnas i ålder för att denna ersättning ska gå att få.
Högsta ersättning – Det är mycket vanligt att högsta ersättningsnivån är på en miljon kronor.

Ansvar

Ansvarsskyddet ger ekonomisk ersättning om någon skulle ställa skadeståndskrav på försäkringstagaren. Med andra ord ger den ersättning för skador som försäkringstagaren är orsak till (förutsatt att det inte var medvetet).

Det är mycket vanligt att ersättningsnivån på Ansvar är 5 miljoner och att självrisken är kring 1500kr.

Rättsskydd

Rättsskydd ger ekonomisk ersättning om en tvist uppstår kring egendom som täcks av hemförsäkringen och tvisten avgörs i domstol. I detta fall ges ersättning för advokatkostnad och domstolskostnad.

Att jämföra:

Ersättningsnivå – Vanlig ersättningsnivå är 130.000-200.000kr.
Självrisk – Brukar vara en viss procent av kostnaden men med en lägsta nivå ex. ” 20% men minst 1500kr”
Vårdsnadstvist – En del bolag ger aldrig ersättning vid vårdnadstvister. Andra har en gräns på att det exempelvis måste gått 1 år efter separationen för att ersättning ska ges. Ännu ett alternativ är att ersättning enbart ges om det gäller en tvist som uppkommit ”2 år efter tidigare dom”. Det ska alltså i detta fall funnits en dom gällande vårdnad och som minst två år senare ligger till grund för en ny tvist.

Om personen är med om en traumatisk upplevelse och därmed behöver samtalsterapi ingår detta i regel med 10 besökstillfällen hos psykolog eller terapeut.

Att jämföra:

Kränkande behandling – Det är inte hos alla försäkringsbolag som det går att få ersättning vid ”Kränkande behandling”, ex mobbning.
Ingår? – Hos ett fåtal bolag ingår inte Kris i hemförsäkringen. Det går då att teckna som tilläggsförsäkring eller i större försäkringspaket (Se tilläggsförsäkringar)

Reseskydd

I alla hemförsäkringar ingår en reseförsäkring. Den ger ett grundläggande skydd på resan. Ett kompletterande skydd går att få om resan betalats med ett kreditkort. Detta eftersom samtliga kreditkort har en reseförsäkring på kortet. Liknande kompletterande reseförsäkring kan i vissa fall även gå att få om betalning sker med bank- eller betalkort.

Vid en längre resa utomlands är det alltid viktigt att se över reseskyddet i hemförsäkringen för att avgöra om en tilläggsförsäkring behöver tecknas.
I reseskyddet ingår bland annat sjukvård, tandvård, merkostnader vid naturkatastrofer och outnyttjad resetid.

Att jämföra:

Antal dagar – Det vanligaste är att hemförsärkringen gäller i 45 dagar. Men det finns även de som gäller i 60 dagar.

Akut sjukvård / Hemtransport – Det ingår alltid ersättning för akutsjukvård och hemtransport om detta behövs vid sjukdom/olycka. Det som skiljer är högsta ersättningsnivån.

Outnyttjad resekostnad – Om personen behöver ligga inne på sjukhus eller ordineras att vara stilla på ex. hotellrummet kan ersättning ges per dag. Det varierar både hur ersättningen räknas ut samt des storlek.

En vanlig ersättningsnivå är 500-1000kr per dag och en maximal ersättning på 10.000-40.000kr. Vissa ger ersättning enligt ”Dagsandel”. Då räknas priset ut på resan som sedan divideras med antal dagar som den inte kunnat utnyttjas. En resa för 7000kr i 7 dagar ger därmed 1000kr per dag om resan inte kan utnyttjas.

Avbeställningsskydd – Hos vissa bolag ingår avbeställningsskydd medan det hos andra inte gör det. I vissa fall gäller även avbeställningsskyddet om ett djur blir sjukt. Avbeställningsskydd kan mycket ofta tecknas som tilläggsförsäkring. (Se tilläggsförsäkringar)

Förseningar – Om förseningar av allmänt färdmedel gör att man kommer för sent till resmålet går det att få ersättning. Det gäller även om bagaget blir försenat. En del bolag har enbart ersättning för antingen person- eller bagageförseningar. Andra ger ingen ersättning alls. Ytterligare ger ersättning både för person- och bagageförsening.

Vanlig ersättningsnivå för personförsening är 5000kr. Vanlig ersättning för försenat bagage är 500kr-2000kr per kolli. Det finns alltid ett maxtak för hur stor ersättning som betalas ut samt hur många timmar som förseningen måste vara. Tidsmässigt finns bland annat gräns på 6,8, 12 och 24 timmar.

Tilläggsförsäkringar

Det finns ett flertal olika tilläggsförsäkringar till hemförsäkringen. Hos vissa bolag ingår flera av dessa i grundförsäkringen medan det hos andra krävs att dessa tecknas utöver grundförsäkringen.

Objektsförsäkring – Med en objektsförsäkring försäkras ett enskilt objekt till ett eget försäkringsbelopp. Kan behövas för de som äger dyrare smycken, tavlor m.m.

Golf – Liknar ”Objektförsäkring” men gäller för golfutrustningen.

Samling – Liknar ”Objektsförsäkrig” men gäller för en hel samling ex. frimärken.

Elrullstol – Utökat skydd för elrullstolar utöver det som ingår i grundförsäkringen.

Skog – Kan enbart tecknas om det är en mindre yta skog som ska försäkras, ex. 500hektar. I annat fall krävs en separat skogsförsäkring.

Småbåt – Är det en mindre båt kan småbåtstillägg tecknas till hemförsäkringen istället för en separat båtförsäkring.

Allrisk – Allrisk ingår mycket ofta i hemförsäkringen. Om det inte ingår erbjuds det som tilläggsförsäkring. Allriskförsäkring kallas ofta för ”Drulleförsäkring” och ger ersättning vid oväntade, plötsliga händelser. Allt från att man tappar kristallvasen i golvet till att man stöter ner en dyr tavla från väggen.

Rese – Ett reseskydd ingår alltid i hemförsäkringen. Däremot kan ibland Extra reseskydd behöva tecknas. Det gäller exempelvis fler dagar än grundförsäkringen. Den kan även ge ersättning vid fler tillfällen under resan samt med högre ersättningsnivåer. Här kan också avbeställningsskydd ingå.

Bostadsrättstillägg – Behöver tecknas om försäkringstagaren bor i en bostadsrätt. Försäkringen kan ge ersättning vid skador på bostaden.

ID-Skydd – Med ID-skydd får man hjälp att upptäcka och begränsa ekonomiska skador som kan uppstå vid en ID-stöld.

Nyvärde Hemelektronik – Med detta tillägg ges högre ersättning vid skada eller stöld av hemelektronik. Detta eftersom ersättning ges utifrån nyvärde.