ISK (Investeringssparkonto) är en sparform som är mycket populär. Detta på grund av de låga avgifterna på dessa konton i de lägen som statslåneräntan är låg. Varje år betalas en schablonskatt på ”förväntad genomsnittlig avkastning”. Det gör att skatten blir låg och sparformen extra fördelaktig de år som avkastningen blir hög.

Dessutom slipper man krångliga redovisningar i deklaration då allt redan är förtryckt.

Kontot infördes just för att förenkla för privatpersoner att handla med aktier och uppenbarligen har detta lyckats. Idag är det exempelvis det vanligaste kontot hos den stora aktiemäklaren Avanza.

För privatpersoner

ISK kan enbart startas upp av privatpersoner och är därmed inte en sparform för företag, föreningar m.m. Ett konto kan även startas upp i barns namn för att exempelvis skapa ett långsiktigt sparande för barnet.

Investeringstillgångar

På ett ISK kan kontanter och värdepapper finnas. Bland annat kan man handla med obligationer, aktier, fonder, warranter, optioner, terminer m.m. Bankerna kan däremot ha egna regler för vad som får finnas på ett ISK. Det är exempelvis vanligt att det inte tillåts handel med optioner och terminer som kan skapa ett negativt värde på kontot.

Kravet är att handel sker över en reglerad handelsplats. Inom EU godkänns både större och mindre handelsplatser. I Sverige innebär det att man exempelvis kan välja på aktier på First North och Aktietorget. Vid handel utanför EU är det däremot enbart möjligt att handla på de större börserna.

Avgifter

Det är främst de låga avgifterna på ISK som gjort sparformen så populär. Istället för att betala vinstskatt (30%) på de vinster som sker vid försäljning av värdepapper har ISK en schablonskatt. Denna betalas oavsett om det ökat eller minskat i värde över året. Detta till skillnad mot vinstskatt som enbart betalas vid eventuellt vinst.
Skattesatsen som dras är 30% av föregående års statslåneränta plus 0,75 procentenheter. Med en mycket låg statslåneränta skapas därmed en situation där det inte krävs många procents värdeökning för att ISK ska vara bättre än ett aktie- och fondkonto.

Det som även tillkommer är eventuella fondavgifter. Men detta är inte unikt för ISK utan tillkommer oavsett var handel med fonder sker.

Enkel deklaration

Inom ISK-kontot kan aktier, fonder och anda slags värdepapper handlas. Vid aktiehandel via andra vägar måste varje varje köp och försäljning tydligt deklareras i kommande deklaration, något som många tycker är besvärligt. Den som har ISK behöver däremot inte genomföra denna uppställning då banken där ISK-kontot finns skickar in alla uppgifter till Skatteverket. Allt kommer därmed vara förtryckt på deklarationen i likhet med vad som sker vid fondhandel.

Skillnad mot Kapitalförsäkring

Den som har aktier på ISK har rösträtt och får därmed vara med på bolagsstämmor och göra sin röst hörd. Detta skiljer sig mot kapitalförsäkring som har stora likheter med ISK men där personen bland annat inte får någon rösträtt.

Den andra skillnaden är vad som händer vid arv. Pengar inom ett ISK tillfaller alltid automatiskt personens dödsbo. Med en kapitalförsäkring finns större flexibilitet då man kan välja förmånstagare som inte nödvändigtvis måste vara någon inom familjen.

Den tredje skillnaden är rörligheten. Ett ISK kan lätt flyttas mellan bankerna beroende på var man vill ha kapitalet. Det är även lätt att flytta värdepapper som ligger på ett fondkonto eller aktiekonto in på ett ISK. Detta kan jämföras mot kapitalförsäkring där det inte möjligt att flytta dessa värdepapper. Det går att ta ut pengar eller sätta in pengar för att flytta dessa men själva kontot eller dess värdepapper går alltså inte att flytta.

Fördelar och Nackdelar

+ Låg schablonskatt
+ Stort antal värdepapper som kan handlas med
+ Gör deklarationen enklare
– Finns inte för företag
– Skatten betalas oavsett om värdet ökar eller minskar