Alla som förväntas köra i trafik med sin motorcykel måste, enligt lag, ha en motorcykelförsäkring. Detta från första dagen man äger motorcykeln. Den lägsta försäkringsnivån är trafikförsäkring men de allra flesta väljer att halv- eller helförsäkra motorcykeln för att få ett större försäkringsskydd.

När motorcykeln är avställd behöver den inte, enligt lag, vara försäkrad. Däremot är det många som ändå vill ha ett försäkringsskydd mot stöld, skadegörelse eller brand. I detta fall kan en garageförsäkring/avställningsförsäkring tecknas.

Nedan presenteras de olika försäkringsnivåerna som erbjuds och vad man kan jämföra för att hitta den försäkring som bäst passar det behov som finns.

Motercykelpremier

Att jämföra premien hos flera olika försäkringsbolag är ett bra första steg för att få så låg kostnad som möjligt. Men se även på vilka rabatter som går att få. Bland annat är det vanligt att premien påverkas av följande:

Året-Runt eller inte – En motorcykelförsäkring kan tecknas som ”Året-runt-försäkring” eller som säsongsförsäkring. De som väljer Året-Runt får en lite lägre månadskostand för försäkringen men måste i gengäld betala för hela året. En säsongsförsäkring tecknas bara under den tid som motorcykeln används. Under resterande del av året är motorcykeln avställd och oförsäkrad.
Samla försäkringar – Det är mycket vanligt att rabatt ges om ett flertal försäkringar finns hos samma bolag.
Parkringssätt – Genom att alltid ha motorcykeln i garage under natten kan premien minska.
Skyddsutrustning – Enligt lag behövs enbart hjälm här man kör motorycykel. Men många väljer att ha betydlig mer skydd än så. En del försäkringsbolag premierar de förare som alltid kör med hjälm och mc-ställ.
Betala årsvis – Många försäkringsbolag tar ut en extraavgift om betalning sker halvårsvis eller månadsvis. En avgift som inte tillkommer om man betalar årsvis.
Vem kör? – Ska motorcykeln enbart köras av ägaren eller ska andra få låna den? Är det enbart inom familjen den ska lånas ut eller även till övriga? Detta kan påverka premien. Ju färre som ska köra motorcykeln desto säkrare och därmed billigare.
Självrisk – Det är ofta möjligt att välja olika hög självrisk. Genom att välja hög självrisk pressas premien.
Ålder – Unga förare får oftare skador på sina motorcyklar än äldre förare. Därmed kan premien vara högre för de unga (ex. under 24år). Är det ett par (gifta/sambo) där den ena är under 24år och den andra över denna ålder kan det vara lönsamt att ha motorcykeln skriven på den äldre av de bägge.
Ålder på motorcykeln – Det finns specifika försäkringar för motorcyklar som klassas som veteran eller ”Retro”. Dessa är generellt billigare.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen ger ersättning för skador på andra personers egendom om skadorna uppstår i trafik. Det är även trafikförsäkringen som ger ersättning för personskador. Detta gäller både för de som åker på motorcykeln och medtrafikanter. Det är den person som är vållande till olyckan som därmed behöver utnyttja sin trafikförsäkring för att få ersättning för de skador som uppkommit. Har personen inte någon trafikförsäkring ersätts skadorna från Trafikförsäkringsföreningen. Därmed kan man alltid få ersättning vid personskador eller om en annan person är orsak till skador på egendomen.

Ska motorcykeln vara påställd krävs det enligt lag att trafikförsäkring är tecknad från första ägardagen. Om den inte har försäkring kan Trafikförsäkringsföreningen ta ut en straffavgift.
Genom att teckna trafikförsäkring hålls försäkringskostnaden nere till det allra minsta. Men samtidigt ges ett mycket litet försäkringsskydd.

Att jämföra:

Självrisk om föraren är vållande – Självrisken kan variera beroende på förarens ålder. Ett exempel är att självrisken är dubbelt så dyr om föraren är under 24 år. En vanlig självrisknivå (över 24år) är 1000-1500kr.

Ökad självrisk – Det finns framförallt två tillfällen då en ökad självrisk kan uppkomma. För det första om föraren kör utan godkänd skyddsutrustning (se försäkringsavtalet vad som krävs). För det andra kan detta uppkomma om föraren kört olagligt, ex rattfull, utan körkort eller varit grovt vårdslös i trafiken. Ett exempel är att föraren då får betala 10% av ett prisbasbelopp i självrisk.

Det kan även vara högre självrisk om det är företagsägda motorcyklar.

Halvförsäkring

Med halvförsäkring kan ersättning betalas ut vid ett flertal olika skador och tillfällen. Bland annat vid stöld, glasskador eller brandskador.

Brand
Om det uppstår skador på motorcykeln på grund av brand, blixtnedslag eller explosioner kan denna försäkringsdel ge ersättning. Exempel på tillfällen då försäkringen vanligtvis inte ger ersättning är vid explosion i däck eller skador som uppstått vid kortslutningar.
Att jämföra:
• Självrisk – En vanlig självrisknivå är ca 1500kr
Glas
Försäkringsdelen kan ge ersättning för skador som uppkommit på kåpglas, vindrutor samt vindavvisare. Detta om de spräcks eller helt och hållet krossas. Ersättning ges däremot inte för skador som uppstår på lyktglas. Skulle skadorna uppkomma vid kollision ges ingen ersättning (kan då ersättas av vagnskadeförsäkringen/helförsäkringen)

Att jämföra:

Självrisk – Det finns ett flertal olika varianter gällande självrisk på glasskador. Självrisken är däremot oftast lägre om glaset går att laga mot om det behöver bytas. Det kan vara en fast avgift på några hundra men även upp mot ca 1000kr. Vissa bolag har istället att en viss procent av kostnaden ska betalas ex ”35% av kostnaden men minst 1000kr”.
Stöld och Inbrott

Ersättning går att få vid stöld av motorcykeln, delar av den samt tillbehör.

Att jämföra:

Ersättning för monterad utrustning – Är det fabriksmonterad utrustning brukar det inte finnas begränsningar för ersättningsnivå. Vid annan utrustning, som eftermonterats, finns däremot ett högsta ersättningsbelopp, ex 15.000-20.000kr. Har man behov av att försäkra högre belopp kan ofta en tilläggsförsäkring tecknas för tillbehör.
Självrisk – Är ofta kring 5000kr.
Utökad självrisk – Kan ex. förekomma om inte aktsamhetskraven är uppfyllda. Det kan bland annat gälla om motorcykeln inte är låst med två lås eller om nyckeln inte förvarats säkert.
Lägre självrisk – Om det finns positioneringssystem eller larm på motorcykeln kan det innebära att en lägre självrisk betalas vid stöld.
Motor- och elektronik (Maskinskada)

Om skador uppkommer på motordelar, växellåda eller drivdelar kan ersättning betalas ut.

Att jämföra:

Självrisk – Självrisken brukar vara på några tusen kronor.
Krav – Denna försäkringsdel har alltid ett krav på hur gammal motorcykeln får vara (ex. 5år) och att den maximalt får körts ett visst antal mil (ex. 15000mil). Detta kan skilja en hel del mellan bolagen.
Direktimporterad – Kraven kan vara annorlunda på motorcyklar som är direktimporterade.

Krishjälp

Om en person drabbas av psykisk ohälsa efter en olycka som är kopplad till motorcykeln kan krishjälp ges. Det innebär att personen får ersättning för att kunna gå till psykolog eller terapeut upp till tio gånger. Någon självrisk är det aldrig på denna försäkringsdel. Ett annat alternativ är att ersättning ges för behandling upp till en viss summa (ex. 25.000kr).

Bärgning/Räddning

Vid motorstopp eller om motorcykeln av annan anledning inte går att köra vidare kan denna försäkringsdel användas. Man kan då få hjälp och ersättning för bärgning till närmaste verkstad. Utöver det ingår även transport av de som färdades på motorcykeln till hemort (eller där resan startade). Detta beroende på vad som är närmast. Sker skadan långt från hemmet kan även övernattning på hotell ingå. Hjälp och ersättning ges inte om stoppet beror på brist på drivmedel.

Att jämföra:

Självrisk – Självrisken brukar vara relativt låg på denna försäkringsdel. En vanlig nivå är 1000-1500kr. Via tilläggsförsäkringar kan denna självrisk elimineras.

Rättsskydd

Om ägaren av motorcykeln kommer i rättstvist med någon annan kring fordonet kan denna försäkringsdel användas. Bland annat kan tvisten uppkomma vid försäljning, köp eller olycka med motorcykeln. Den ger ersättning för advokatkostnader samt eventuella kostnader för motparten i det fall som målet förloras.

För att försäkringen ska gå att utnyttja krävs det att tvisten gäller ett högre belopp (ex. inte lägre än ett halvt prisbasbelopp)

Att jämföra:

Ersättningsnivå – Även om ersättningsnivån kan variera mellan försäkringsbolagen är den generellt hög med nivåer på flera hundratusen.
Självrisk – Det är mycket vanligt att självrisken är en viss procent av den totala kostnaden, ex 20%. Utöver det finns oftast en lägsta summa som måste betalas, ex. 1500kr.

Helförsäkring

När en helförsäkring tecknas ges samtliga försäkringsdelar som nämnts ovan samt försäkringsdelen ”Vagnskada”. Det menas att man kan få ersättning för plötsliga och oväntade skador som uppkommer på motorcykeln. Det kan exempelvis vara skador som uppkommer vid en kollision eller olycka men även om motorcykeln får skador på grund av storm, att ett träd faller över den m.m.

Att jämföra:

Självrisk – Självrisken är ofta valbar vilket även återspeglar sig i premien. Därmed går det att ha självrisk på ca 2500-10.000kr
Utökad självrisk – En del bolag har utökad självrisk om det inte är ägaren (eller sambo/make/maka/partner) som kört motorcykeln. Det kan innebära att självrisken blir flera gånger dyrare.
Begränsningar för veteran – Om det är en veteranmotorcykel kan det finnas begränsning för maximalt ersättningsbelopp.
Nyvärdesersättning
Med nyvärdesersättning menas att ersättning ges som motsvarar en motorcykel i samma typ och årsmodell. Något ålderavdrag sker därmed inte. Ersättning ges om exempelvis om reparationskostnaden är över 50% av inköpspriset. Det kan skilja mellan bolagen i vilka fall som nyvärdesersättning ges.

Avställningsförsäkring

Avställningsförsäkring kan tecknas om motorcykeln ska vara avställd men att man ändå vill ha den försäkrad mot exempelvis skadegörelse och stöld. Tecknas en halvförsäkring ingår Brand, Glas, Stöld/Inbrott samt Rättsskydd. Om helförsäkring tecknas tillkommer även Vagnskada.

De försäkringsdelar som inte ingår är därmed de som tydligt är kopplade till händelser som kan ske i trafiken. Bland annat ingår inte bärgning, krishjälp eller trafikförsäkring.
Om en avställningsförsäkring tecknas är det viktigt att komma ihåg att teckna en ordinarie försäkring när motorcykeln tas fram för säsongen.

Att jämföra:

Giltighetsområde – Det är vanligt att en avställningsförsäkring enbart gäller i Sverige. Detta till skillnad mot andra försäkringar som även gäller i ett stort antal länder
Se gällande försäkringsdel – En avställningsförsäkring har samma villkor som en halv- eller helförsäkring gällande självrisker och ersättningsnivåer. Se därför på försäkringsbolagens villkor kring detta.

Försäkring för oregistrerad motorcykel

Motorcyklar som primärt inte är till för att köras i trafik är oftast oregistrerade. Det kan exempelvis gälla fordon inom motocross, speedway och dragracing. Det går även att försäkra dessa fordon även om det oftast bara är halvförsäkring. Både självrisk och ersättningsnivåer kan vara annorlunda mot en registrerad motorcykel.

Tilläggsförsäkringar

Med tilläggsförsäkringar skapas ett individuellt försäkringsskydd helt beroende på försäkringstagarens behov. När motorcykelförsäkringar jämförs bör man även se på vilka tilläggsförsäkringar som de olika bolagen ger. På denna punkt skiljer det sig relativt mycket. Bland annat kan följande tilläggsförsäkringar hittas:

Utökad personskada – Oavsett vem som är orsak till personskadan har man rätt att få ersättning från trafikförsäkringen. Detta gäller både för förare och passagerare. Men genom att teckna ”Utökad personskada” ges ett bredare och bättre ekonomiskt skydd vid personskada. Bland annat ges ersättning vid medicinsk invaliditet, tillgång till privat sjukvård m.m

Förhöjda nivåer – Sänkt självrisk -Namnet kan variera mellan bolagen men effekten blir att ersättningsnivåerna höjs på utvalda försäkringsdelar. Det kan även innebära att självrisken försvinner eller reduceras vid vissa tillfällen.

Assistans – Försäkringen är ett komplement till bärgning/räddning som ingår i halv- och helförsäkringen. Bland annat kan reparation till viss del genomföras på plats och det går oftast att få hjälp även vid stopp på grund av brist på drivmedel.