Enligt Konsumenternas Försäkringsbyrå är det fler barn som får bestående men efter sjukdomar än efter olyckor. Därmed bör man alltid söka efter en barnförsäkring som ger ersättning vid ett flertal olika tillfällen både inom sjukdom och olyckshändelse.

Försäkringen kan tecknas som gruppförsäkring eller som en individuell försäkring. Det senare är en rekommendation då en gruppförsäkring generellt ger mindre skydd och lägre ersättningsbelopp. Skillnaden kan bland annat ses just på ersättning vid sjukdom. Det är även viktigt att teckna försäkringen så tidigt som möjligt. Det beror dels på att barnet ska vara försäkrat men även för att försäkringen ska hunnit tecknats innan personskador, diagnoser eller liknande har upptäckts.

De punkter som lyfts upp nedan är till stor del samma som oberoende Konsumenternas Försäkringsbyrå valt att fokusera på. Försäkringen är så pass bred att det inte går att nämna varje detalj men denna artikel bör ändå ge en bred översyn över de viktigaste punkterna en barnförsäkring består av.

Allmänt

Förfallodag

Det är mycket vanligt att försäkringen upphör att gälla vid 25 års ålder. Däremot skiljer det sig något var försäkringsbolagen drar gränsen. Hos vissa gäller försäkringen fram till födelsedagen, hos andra löper den hela månaden ut efter födelsedagen och hos ytterligare fram till årsförfallodagen. Försäkringsbolagen kontaktar försäkringstagaren i god tid och erbjuder sjuk- och olycksfallsförsäkring för vuxna när barnförsäkringen inte längre gäller.

Visserligen skiljer sig bolagen åt något men det är knappast något man bör lägga stor vikt vid när försäkringarna jämförs.

Hälsodeklaration

Ofta krävs att en hälsodeklaration ska lämnas in när barnförsäkringen tecknas. Även om detta inte behövs så kan försäkringsbolaget neka ersättning om det skulle visa sig att ersättning söks för skador som fanns innan försäkringen tecknades.

Lägsta och högsta ersättningsbelopp

När barnförsäkringen tecknas kan försäkringsbelopp väljas. Detta är en av de faktorer som påverkar premien. Det lägsta försäkringsbeloppet kan variera kring ca 400.000 till en miljon medan det högsta beloppet brukar vara mellan två och tre miljoner.

Karenstid

Med karenstid menas att försäkringstagaren måste haft försäkringen under en viss period innan ersättning kan ges. Det är vanligt att det förekommer om barnförsäkringen tecknas efter barnets 6-årsdag. Karensen varierar både mellan försäkringsbolagen samt mellan olika sjukdomar och diagnoser.

Försäkringsbolagen skiljer bland annat på karenstiden för medfödda sjukdomar och psykisk sjukdom. Vid flytt mellan olika försäkringsbolag ska inte karenstiden påverkas och man har därmed ett fullgot skydd från första dagen hos det nya försäkringsbolaget.

Medicinsk & Ekonomisk invaliditet

De två viktigaste delarna i en barnförsäkring är medicinsk och ekonomisk invaliditet. Med medicinsk invalidet menas bestående men efter olycka eller sjukdom, allt från vanprydande ärr till funktionsnedsättning. Ersättningsbelopp beror på graden av medicinsk invaliditet.

Med ekonomisk invaliditet menas att barnet får en nedsatt arbetsförmåga som därmed kommer att påverka framtida möjlighet att få full ersättning från ett jobb. För att få ersättning från ekonomisk invaliditet krävs att man fått en nedsatt arbetsförmåga på minst 50%.

Att jämföra:

Påverkar ersättningarna varandra? – Det är inte sällan som en skada både skapar medicinsk och ekonomisk invaliditet. I detta fall finns två alternativ hos försäkringsbolagen. Ett alternativ är att ersättning betalas ut enligt de bägge delarna.
Ett annat alternativ är att ersättning ges men att beloppet från medicinsk invaliditet räknas av från beloppet från ekonomisk invalidetet.

Vanprydande ärr – Ersättning för ”Vanprydande ärr” går vanligtvis att få. Ersättningsbeloppet är en viss procent av försäkringsbeloppet och beroende på ärrets storlek och var på kroppen det finns. En del bolag har även valt att ge ersättning för ärr som är av lägre grad är Vanprydade ärr. I dessa fall går det alltså att få ersättning för ärr som andra bolag inte ger ersättning för.

Diagnoser

Det allra vanligaste är att försäkringsbolagen ger en engångsersättning om det visar sig att det försäkrade barnet får en av de diagnoser som nämns i försäkringsbrevet. När det kommer till gruppförsäkringar förekommer det däremot att denna försäkringsdel inte finns med. Det går därmed inte att få ersättning för en diagnos. Detta är ett tydligt exempel på att det är bättre att teckna en individuell barnförsäkring än att förlita sig på gruppförsäkringen.

Att jämföra:

Ersättningsbelopp vid diagnos– Det vanligaste är att en engångssumma betalas ut vid specifika diagnoser som innefattas av försäkringen. Men det finns även barnförsäkringar där sådan ersättning inte går att få. Vilka diagnoser som innefattas framgår av försäkringsavtalet och kan även skilja mellan bolagen.

Krav på vårdbidrag – Vissa försäkringsbolag kräver att personen måste få vårdbidrag från Försäkringskassan för att ersättning för diagnos ska betalas ut. Detta gäller då specifika diagnoser och sjukdomar. Andra bolag har inte detta krav utan betalar ut ersättning oavsett beslut från Försäkringskassan.

Ersättningsbelopp – Det vanligaste är att ersättning maximalt kan uppgå till 10% av försäkringsbeloppet.

Begränsningar och undantag för specifika diagnoser – Vid specifika sjukdomar och diagnoser finns ibland begränsningar och undantag som kan skilja relativt mycket mellan bolagen.

Det kan exempelvis vara att ersättning inte ges om symtom visat sig före 6 års ålder eller att ersättning sker reducerat för vissa specifika diagnoser.
Hos några bolag går det däremot att teckna tilläggsförsäkringar som gör att en del av de undantagna sjukdomarna/diagnoserna även täcks av försäkringen.

Sjuk och Olycksfall

De kostnader som uppkommer i samband med olycksfall och sjukdom täcks vanligtvis av försäkringen. Det kan exempelvis vara kostnader för läkemedel, resa till och från sjukhus, tandläkarkostnader och ersättning för sjukhusvistelse.

En indirekt kostnad blir det även för föräldrarna om barnet behöver stanna på sjukhus över natten då många väljer att vara med barnet och därmed inte kan utföra sitt ordinarie arbete. Vid längre tids sjukdom kan ”Vård i hemmet” behövas vilket även det ger ersättning för att föräldrar ska kunna vara hemma med sitt barn.

Att jämföra:

Skillnad på olycka och sjukdom – Grunden är att ersättning går att få för sjukvårds-, rese- och tandläkarkostnader. Däremot skiljer bolagen något på om skadan är ett resultat av en olycka eller en sjukdom. En del bolag ger enbart ersättning för detta om skadan är från ett olycksfall.

Andra väljer att även ersätta dessa kostnader om de är ett resultat av en sjukdom men då tillkommer ofta en självrisk. Ett ytterligare alternativ är att ersätta både sjukdoms- och olycksfallsrelaterade kostander men med undantag för tandläkarkostander som enbart betalas vid olycka.

Sjukhusvistelse – Det är två saker som skiljer bolagen åt på denna punkt. För det första om det går att få ersättning för ”Akut sjukvård”. Det betyder oplanerad (akut) sjukvård då barnet behöver vara kvar över natten på sjukhuset. En del bolag ger inte någon ersättning för denna natt medan andra ger ca 600kr.

Den andra punkten är ersättningsbelopp vid planerad sjukhusvistelse. Här skiljer sig flera gruppförsäkringar rejält mot de individuella försäkringarna. Bland gruppförsäkringarna finns flera med ersättning kring 100-200kr/dygn där dessutom ersättning inte går att få förrän efter dygn 3.

På de individuella försäkringarna är ersättningen 400-600kr/dygn och ersättning ges vanligtvis från dag 1. Oftast kan ersättning utgå i max 365 dagar.

Vård i hemmet – Med ”Vård i hemmet” menas att det finns läkarintyg som påvisar att barnet måste har vård efter sjukhusvistelsen. Gäller max till 16års ålder. De flesta erbjuder denna ersättning och då på ca 500kr/dag. Men det finns även bolag som inte har denna ersättning alls.

Begränsning av idrott – Om barnet har blivit sponsrat för att vara med i en tävling/träning kan det finnas begränsningar. Vissa bolag ersätter nämligen inte olycksfallsskador som uppkommit i det fall om sponsringen är värd en viss summa. Det kan då exempelvis handla om ett helt eller ett halvt prisbasbelopp.
Inom en del försäkringar finns även ibland begränsning för vilka idrotter som får utövas. Exempel på sporter som då kan vara exkluderade är djupdykning, kampsport, motorsport och segelflygning.

Ersättning vid sjukskrivning (i väntan på ekonomisk invaliditet) – Om ett barn är långtidssjukskrivet kan ersättning ges fram till att eventuell ekonomisk invaliditet fastställts (i enstaka fall även efter detta). Kravet är ofta att sjukskrivningen ska vara på minst 50% och karenstiden är ofta på 3 månader.
På denna punkt skiljer sig bolagen åt på minst fyra punkter. För det första ger vissa inte alls ersättning vid sjukskrivning. Detta gäller däremot nästan uteslutande gruppförsäkringar. För det andra skiljer sig ersättningstiden. Lägsta ålder är 18/19år och högsta ålder är 25-30år.

För det tredje skiljer sig ersättningsbelopp vid full arbetsoförmåga. Månadsbeloppet varierar från ca 4000kr upp till ca 10.000kr.
För det fjärde finns olika krav gällande ersättning från Försäkringskassan. Krav kan i vissa fall finnas på att aktivitetsersättning måste betalas ut från Försäkringskassan för att försäkringsbolaget ska betala ut ersättning.

Ersättning vid vårdbidrag – Om ett barn blir alvarligt sjuk och att därmed vårdnadshavare får vårdbidrag/föräldrapenning från Försäkringskassan ger försäkringsbolagen vanligtvis även extra ersättning.

Det som främst skiljer är ersättningsbelopp. Gruppförsäkringarna har generellt lägre summa (ex. 40-50.000kr/år) medan de individuella försäkringarna ger ca 70-120.000kr/år. Ges halvt vårdbidrag ges även halva summan från försäkringsbolaget.

Rehabilitering – Efter en olycka/sjukdom väntar ofta en rehabiliteringsperiod. Det som främst skiljer mellan försäkringsbolagen är maxbeloppet som kan betalas per år.

Vid gruppförsäkring förekomer det att kostnader för rehabilitering enbart ersätts om det är efter olycka (ej sjukdom). På individuella försäkringar ingår däremot även rehabilitering efter sjukdom. Ersättningsbeloppet varierar relativt mycket men är ofta i ett spann mellan 130.000kr och 250.000kr. Ofta finns även en gräns beroende på vad ersättningen ska gå till.

Kris – Försäkringsdelen kan ge samtalshjälp efter traumatiska upplevelser. Ibland ingår även samtalshjälp för nära anhöriga (även de blir ofta starkt påverkade av en sådan händelse). Det kan även ingå krishjälp vid mobbning. En del erbjuder samtalsstöd via telefon vilket i vissa fall kan vara ett bra alternativ. Krishjälp finns inte i alla barnförsäkringar.

Livförsäkring

Om barnet avlider betalas livförsäkringen ut vilket är ett engångsbelopp som generellt täcker begravningskostnaderna.

Att jämföra:

Belopp – Beloppet är vanligtvis kring 50.000kr
Premiebefrielse – Premiebefrielse betyder att någon premie inte behöver betalas för försäkringen, fram till att barnet blir 18år, i det fall som minst en förälder avlider. En del bolag har denna premiebefrielse medan andra inte har den.