Bilförsäkring är en av de vanligaste försäkringarna i Sverige. En stor orsak är att alla bilar som framförs i trafik måste, enlig lag, vara försäkrade. Kravet är att man har trafikförsäkring men de allra flesta väljer att antingen halvförsäkra eller helförsäkra sitt fordon. Utöver dessa tre försäkringsnivåer finns även en rad tilläggsförsäkringar som förbättrar det grundläggande skyddet.

Nedan presenteras de olika försäkringsnivåerna, vad som ingår i dessa, samt vad som skiljer försäkringsbolagen åt gällande de olika punkterna. Priset skiljer relativt mycket mellan olika försäkringsbolag vilket gör att man alltid bör jämföra bilförsäkring hos flera bolag innan försäkringen tecknas.

En orsak till prisskillnaderna kan vara att försäkringarna ger olika stort skydd, men i vissa fall kan till och med en billigare försäkring ge bättre ersättning och skydd än en dyr. Jämför därför pris – men även vad du får för pengarna.

Olika bilförsäkrings-premier

Det är stor skillnad på vilken premie som de olika försäkringsbolagen erbjuder på sina bilförsäkringar. Till viss del beror denna prisskillnad på innehållet i försäkringarna men ibland kan försäkringsskillnaderna vara mycket små och prisskillnaden ändå relativt stor.

Det viktigaste är att man jämför försäkringar som ger det försäkringsskydd som man har behov av. Sedan finns ofta möjligheten att pressa priset på premien genom att ett flertal vägar:

Att jämföra:

Hem- och bilförsäkring skapar lägre självrisk – Om hemförsäkring och bilförsäkring finns hos samma bolag innebär det ofta att enbart en självrisk måste betalas i det fall som bägge försäkringarna utnyttjas vid samma tillfälle. Vid ett bilinbrott täcker bilförsäkringen för skador på bilen men inte för personliga ägodelar som stjäls (täcks av hemförsäkringen).
Flera försäkringar – Ett stort antal försäkringsbolag ger rabatt om flera försäkringar tecknas hos bolaget.
Larm och spårsändare – Detta skapar en säkerhet vilket självklart uppskattas hos försäkringsbolaget och resulterar i en lägre premie
Garage på natten – Många ger rabatt om bilen förvaras i låst garage på natten
Högre självrisk – Genom att välja en högre självrisk pressas premien ner
Ålder på förare – Många bolag har extra självrisk och/eller högre premie till unga förare (under 25år). Om möjlighet finns är det därmed billigare att skriva bilen på en annan person i hushållet. Det är däremot viktigt att man är skriven på samma adress och att det är försäkringstagaren som primärt kör bilen. I annat fall kan försäkringsbolaget neka ersättning.

Trafikförsäkring

För att en bil ska få framföras i trafik måste den ha trafikförsäkring. Detta gäller alltså samtliga bilar förutsatt att de inte är avställda hos Transportstyrelsen. Försäkringen ska tecknas samma dag (eller tidigare) som bilen byter ägare. Om detta inte sker i tid kan Trafikförsäkringsföreningen ta ut en avgift för varje dag som fordonet inte är försäkrat.

En trafikförsäkring ger ersättning för samtliga personskador som uppstår vid olycka. Det är då trafikförsäkringen hos den person som var vållande till olyckan som ger ersättning. Trafikförsäkringen ger även ersättning för skador som vållats med den egna bilen på annans egendom. Detta förutsatt att det var en olyckshändelse.

Skulle inte personen som är vållande till skadan ha någon trafikförsäkring går Trafikförsäkringsföreningen in med ersättning. Detta gäller även om skadan uppkommit av ett utländskt fordon. Den som fått en personskada eller skada på sin egendom på grund av någon annan bilförare står därmed aldrig utan ersättning.

Att jämföra:

Självrisk om föraren är vållande – Exempel finns där ingen självrisk tas ut alls samt där självrisken är ca 1000-1500kr.

Extra självrisk vid förare under 24 år – Det finns bland annat lösningar där en extra självrisk aldrig tas ut, att den alltid är på ca 1000kr eller att den enbart måste betalas om någon annan än försäkringstagaren kört bilen (som varit under 24 år)

Självrisk vid enskilda brott – Detta är självrisken som betalas vid ex rattfylla. Högsta beloppet som försäkringsbolagen får ta ut är 10% av prisbasbelopp (år 2016 4430kr). Vissa tar däremot ut ett lägre belopp i självrisk.

Halvförsäkring

Följande delar ingår som standard i en halvförsäkring.

Stöld

Denna försäkringsdel kan ge ersättning om fordonet blir stulet, för skador som uppkommit vid stöld samt vid försök till stöld. Det gäller även tillbehör till bilen även om dessa inte var monterade på bilen vid stöldtillfället.

Att jämföra:

Maxbelopp för teknisk utrustning (Bilstereo m.m.) – Kan variera stort mellan ca 10.000kr och över 50.000kr. Ersättningsbeloppet kan även vara högre om larm finns på bilen.
Teknisk utrustning som är fabriksmonterad – Vanligtvis finns ingen övre begränsning gällande ersättningsbelopp på denna punkt.
Maxbelopp vid stöld av hjul som ej har hjullås – Kan variera från ingen begränsning alls ner till 10-20.000kr. Finns även med ett flertal undantag. Vissa bolag ingen begränsning om hjulen köpts från märkesåterförsäljare.
Självrisk vid stöld – Går i vissa fall att välja vilket därmed även påverkar premien. Finns från knappt 1000kr upp till flera tusen. Självrisken kan ibland elimineras om spårsändare används.
Extra självrisk vid stöld – Kan förekomma om larm eller immobilizer saknas. En del bolag tar även ut högre självrisk om stöld sker flera gånger samma år. Vid stöld av olåst bil tillkommer oftast en högre självrisk. Det kan vara en fast summa (ex 6000kr) eller en viss procentsats (ex. 25%) av kostnaden.

Maskinskada

Denna försäkringsdel kan ge ersättning om det uppstår skador på motorn, växellådan eller viss elektronik. Ibland täcker även denna försäkring för skador på radio, Gps, CD-spelare m.m. Men då krävs det att denna utrustning varit fabriksmonterad. Försäkringsdelen har alltid ett visst krav på maximal ålder på bilen eller antal körda mil. Den gäller därmed inte efter att bilen nått denna ålder/dessa körda mil.

Att jämföra:

Giltighetstid – Giltighetstiden för denna försäkringsdel brukar vara på ett antal år alternativt ett visst antal körda mil. Kravet kan exempelvis vara att ersättning går att få fram till att bilen är 10år eller körts 10 000 mil.
Giltig för direktimporterade bilar – Oftast går det att få ersättning även för direktimporterade bilar. Däremot finns det ibland undantag så som att självrisken kan vara högre eller att det då krävs att bilen är fabriksny.
Ersättning för viss elektronik – Maskinskadeförsäkringen ger hos vissa försäkringsbolag även ersättning för skador på informations- och kommunikationssystem. Detta medan det hos andra bolag inte går att få ersättning för detta.
Batteri på elbil – Om det är batteriet på en el- eller hybridbil som går sönder skiljer det sig mellan bolagen gällande ersättning. En del ersätter alltid, vissa enbart för skador på hybridbilar och andra ersätter aldrig detta batteri.
Självrisk – Självrisken varierar beroende på körda mil. Det kan då vara en fast kostnad ex. 1500-3000kr alternativt en låg fast kostnad och sedan en viss procent av summan. Det vanligaste är en fast kostnad som ökar beroende på körda mil.

Brand

Denna försäkringsdel kan ge ersättning om det uppstår skador på grund av brand, explosion eller exempelvis blixtnedslag. Försäkringen brukar vanligtvis inte ge ersättning för skador på däck och slangar om explosion sker i dessa. Skador som uppkommit av kortslutning ersätts inte heller men kan ibland täckas av Maskinskadeförsäkringen.

Att jämföra:

Självrisk: Är vanligtvis kring 1500kr men det finns de som tar under 1000-lappen och försäkringsbolag som tar flera tusen i självrisk vid brand.

Glas

Denna försäkringsdel kan ge ersättning vid glasskador som uppkommit på vindruta, bakruta eller sidorutor. Ersättning ges alltså inte för andra glasdelar så som exempelvis lyktor eller glastak.

Att jämföra:

Självrisk – Självrisken varierar kraftigt på denna punkt. Flera bolag erbjuder 0kr i självrisk om reparation av glasrutan sker hos en av försäkringsbolagets godkända reparatörer. Detta gäller upp till ett visst antal gånger per år.
Generellt ges betydligt lägre självrisk om rutan kan repareras än om den måste lagas. Många har en självrisknivå kring 200kr i dessa fall och kring 1500kr vid glasbyte.
Ett annat alternativ är att man får betala en viss procent av kostnaden men då lägst en viss summa. Bland annat förekommer ”35% av kostnaden men minst 1500kr”.
Ersätter skadegörelse – Vad denna försäkringsdel ersätter är mycket lika mellan de olika försäkringsbolagen. Det som däremot skiljer är om ersättning ges vid skadegörelse eller inte. Det vanligaste är att ersättning kan ges men undantag finns.

Räddning

Denna försäkringsdel kan ge ersättning för kostnader som uppkommer vid motorstopp eller där fordonet av annan anledning blir stående (ex. olycka). Det som då går att få ersättning för är bärgning av fordonet till närmaste verkstad samt hemtransport av fordon och passagerare. Den gäller vanligtvis inte om stoppet består av brist på drivmedel.

Att jämföra:

Självrisk – Självrisken finns på från 0kr upp till flera tusen kronor. Den kan även höjas om försäkringsdelen behöver utnyttjas flera gånger under samma kalenderår. En vanlig självrisk är kring 1500kr.

Rättsskydd

Denna försäkringsdel kan ge ersättning för advokatkostnader och rättegångskostnader i det fall det blir en juridisk tvist kring bilen. Det kan exempelvis ske vid köp, försäljning eller vid reparation. För att ersättning ska gå att få krävs det att tvisten ska gälla för ett belopp som är över en viss summa (ex. halvt prisbasbelopp)

Att jämföra:

Högsta ersättning – En vanlig nivå på högsta ersättning är 200.000kr eller 250.000kr. Men det finns de bolag som har högsta ersättningsnivå på 150.000kr och ännu mindre.
Självrisk – Självrisken består av en procentsats av kostnaden som uppstår. Det är mycket vanligt att det är 20% eller 25%. Utöver det har många en lägsta nivå på självrisk som då är på några tusen kronor. Det som främst avgör kostnaden för försäkringstagaren är däremot procentsatsen som ska betalas.

Krishjälp

Denna försäkringsdel kan ge ersättning för samtalshjälp hos psykolog eller terapeut efter en traumatisk händelse i trafiken. Det ingår som regel 10 besök och någon självrisk behöver aldrig betalas.

Denna försäkringsdel är så lika mellan försäkringsbolagen att det inte är en punkt som behöver jämföras.

Allrisk

Denna försäkringsdel kan ge ersättning för skador som plötsligt uppkommit på bilen och som inte ersätts av vagnskadeförsäkringen. Försäkringsdelen kallas i vardagligt tal för ”Drulle” och det är även många försäkringsbolag som använder detta namn för att förtydliga för kunden vad försäkringen gäller för. Ersättning kan exempelvis ges om man spiller kaffe på inredningen eller råkar riva sönder något med en kniv som låg i fickan.

Det är vanligt att Allrisk ingår i halvförsäkringen men det inte något som kan ses som standard. Hos de försäkringsbolag där Allrisk inte ingår erbjuds det som ett försäkringstillägg som därmed höjer premien något. Då den är så vanligt förekommande i halvförsäkringen presenteras försäkringsdelen här istället för under ”Tillägg”.

Att jämföra:

Vad ingår? – Det varierar relativt mycket vad som ingår i denna försäkringsdel. Det är vanligt att ersättning kan fås för mindre skador som uppkommer på fordonet, då främst på inredningen. Det kan även ingå ersättning för feltankning (fel drivmedel) eller att nycklarna har tappats bort.
Högsta ersättning – Med en högsta ersättning kring 50.000kr klarar sig de flesta för de skador som kan uppkomma inne i bilen. De som har mycket lyxig inredning bör däremot se över denna nivå.
Självrisk – Självrisken är vanligtvis en fast summa och kan exempelvis vara 1500kr.

Helförsäkring

När en helförsäkring tecknas ingår även försäkringsdelen Vagnskada. Den kan ge ersättning för skador som uppkommer på bilen genom yttre påverkan så som olycka, att ett träd faller över bilen eller skadegörelse.

Att jämföra:

Självrisk – När en helförsäkring tecknas finns ofta valet att välja självrisknivå. De som väljer en hög nivå får en lägre premie. Självrisken är ofta som lägst 2500kr-3000kr och kan sedan sträcka sig upp till över 10.000kr.
Utan självrisk – På vissa försäkringar behöver inte någon självrisk betalas vid specifika skadetillfällen. Det kan då vara att självrisken elimineras om skadan uppstår vid kollision med utländskt fordon eller med ett djur. I vissa fall är det även kraftigt minskad självrisk vid skadegörelse.
Extra självrisk – I vissa fall höjs självrisken om det är någon annan än försäkringstagaren (eller dess maka/make/sambo) som kör. Det är även relativt vanligt att det tillkommer en extra självrisk om föraren är under 24 år. En annan variant är att det är dubbel självrisk om bilen lånas ut till någon under 25år och skada uppkommer. För de som är 24 år eller yngre är detta en viktig punkt att titta på då det kan skapa stora extrakostnader.

Tilläggsförsäkringar

Den som tecknar en helförsäkring har det största grundskyddet för bilen. Men utöver det går det att teckna tilläggsförsäkringar som kan höja ersättningsbelopp samt ge ett bredare skydd. Några av de vanligaste tilläggen är:

Hyrbil

Detta försäkringstillägg kan ge ersättning om bilen stjäls eller skadas i den utsträckningen så att den inte går att använda. Förutsatt att det blir ett förskäringsärrande täcker försäkringen för en viss del av hyrbilskostnaden under ett visst antal dagar.

Att jämföra:

Antal dagar – Det är vanligt att hyrbilsersättning går att få i 45-60 dagar. Det finns däremot några få undantag. Vissa försäkringsbolag ger enbart ersättning i ca 7 dagar i det fall som ålders-/milgränsen är uppnådd på maskinskadeförsäkringen. Detta kan även gälla om vagnskadeförsäkring (helförsäkring) saknas.
Ersättningsnivå – Oftast ges inte ersättning för hela kostanden för hyrbilen utan ex. 75%. Detta procenttal kan däremot variera mellan bolagen.
Kontantersättning – Om inte behovet av hyrbil finns kan istället kontantersättning väljas. Då är ersättningen vanligtvis på 100-200kr per dag.

Självriskrabatt

Detta försäkringstillägg reducerar eller eliminerar självrisken vid vissa tillfällen. Någon ersättning ges alltså inte direkt av försäkringen utan den justerar enbart självrisken när annan del av bilförsäkringen utnyttjas. Någon självrisk betalas aldrig på denna försäkringsdel.

Att jämföra:

Vad ingår? – Tilläggsförsäkringar skiljer sig generellt mycket mellan olika bolag och det gäller även på denna punkt. Exempelvis kan den gälla för skador som uppkommit vid skadegörelse, djurkollision eller kollision med utlandsregistrerat fordon.

Assistans

Detta försäkringstillägg kan ses som en förbättring av försäkringsdelen ”Räddning” som ingår i halvförsäkringen. Med tillägget ges snabbare assistans (ofta inom 24 timmar) och även vid fler tillfällen än ”Räddning”.

Att jämföra:

Antal gånger per år – Det finns oftast en begränsning för hur ofta försäkringen får utnyttjas per år.
Gäller nationellt eller internationellt – En del assistanstillägg gäller enbart i Sverige, andra i norden eller andra delar av världen.

Olycksfall

Detta försäkringstillägg kallas även för ”Utökad personskada” och kan ge ersättning för personskador som uppkommit vid en trafikolycka. Detta gäller då både för föraren och för passagerarna. Tillgång ges då till privat sjukvård i det fall som väntan är lång i den offentliga vårdkön. Ersättning kan också ges för bestående men efter olyckan.
Någon självrisk är det aldrig på denna försäkring.

Att jämföra:

Högsta ersättning för medicinsk invaliditet – Det högsta beloppet är alltid på flera hundratusen kronor men ersättning ges i procent av detta belopp beroende på storleken på invaliditeten.
Högsta ersättning för privat vård – Gäller för kostnader som uppkommer vid privat vård och ersättningen ligger ofta kring 100-200.000kr.