Basen i en hundförsäkring är veterinärvårdsförsäkringen. Hos många bolag ingår även livförsäkring och om så inte sker går det att teckna detta som tilläggsförsäkring.
I och med att veterinärvårdsförsäkringen är grunden är det även den man främst bör jämföra. Bland annat skiljer sig bolagen åt gällande ersättningsbelopp, hur gammal hunden får vara, samt vilka tillfällen som försäkringen gäller för.

Utöver veterinärvårdsförsäkring och livförsäkring finns även flera tilläggsförsäkringar som kan ge ett större försäkringsskydd.
De punkter som nämns nedan är några av de vanligaste punkterna att se på när en hundförsäkring jämförs.

Premie

Det som främst styr premienivå på hundförsäkring är vilket skydd som försäkringen ger och dess ersättningsnivåer. Priset går ofta att påverka genom flera olika rabatterande faktorer.

Att jämföra:

Självrisk – Genom att välja en högre självrisk går det att få ner premien.
Yrke – Både veterinärer och djursjukhuspersonal kan i vissa fall få rabatt. Även uppfödare kan få rabatt.
Flera hundar – Ju fler hundar som försäkras desto större rabatt går att få
Kastrering – Vid kastrering kan rabatt ibland ges
Tidig försäkring – Teckna försäkringen tidigt (hunden ska inte vara äldre än en viss ålder) och få den till ett billigare pris.

Veterinärvårdsförsäkring

Veterinärvårdsförsäkringen kan ersätta kostnader för vård hos legitimerad veterinär. Det kan vara för sjukdomar eller skador som uppkommit genom olycka.

Att jämföra:

Lägst och högst ålder för att teckna – Det vanligaste är att försäkringen inte får tecknas förrän valpen är minst sex veckor gammal. Hur gammal hunden får vara för att försäkring ska få tecknas varierar däremot. Ibland finns en gräns kring 6-7 år samtidigt som det hos några bolag inte finns någon gräns alls.

Karenstid – Man måste haft försäkringen en viss tid innan ersättning kan ges (karenstid). En vanlig karenstid är 20 dagar men det finns också bolag utan karenstid.
Hos de flesta bolag går det däremot att slippa karenstiden. Kraven är då att försäkringen tecknas innan hunden nått en viss ålder, att det finns veterinärvårdsintyg samt ibland att försäkring måste tecknas inom en viss tid efter leverans.

Ex: Karens undviks om försäkringen tecknas före 12 veckors ålder på hunden, inom 10 dagar efter leverans och att veterinärvårdsintyg finns som maximalt är 7 dagar gammalt vid leverans.
Maxbelopp – Det finns bolag med maxbelopp kring 20.000kr och de med maxbelopp kring 100.000kr. Skillnaden är alltså relativt stor.

Sänkning av maxbelopp – Hos en del försäkringsbolag förändras inte maxbeloppet oavsett ålder på hunden. Hos andra justeras det nedåt ju äldre hunden blir. Vid sänkning finns två alternativ. Det vanligaste är att sänkningen sker med en summa (ex. 5000kr) varje år från och med att hunden har en viss ålder (ex. 7år). Därmed minskar maximalt ersättningsbelopp successivt. Ett annat alternativ är att sänkningen sker med en fast summa vid ett engångstillfälle. (Ex 40.000kr när hunden är 10år).

Om sänkning sker månadsvis finns en lägsta ersättningsnivå som det inte går att komma under. Ligger kring 10.000kr-20.000kr.

Medicin – Denna försäkringsdel kan ge ersättning för förbandsmaterial som används hos veterinären samt läkemedel som hämtas på apotek (efter ordination). Det som bland annat skiljer försäkringarna åt är kostnadsbegränsningen. En del har ingen begränsning alls medan en ersättningsnivå kring 3000kr-7000kr per år är en vanlig nivå.
Hos vissa bolag ingår inte ”Medicin” som en del av försäkringen. Det kan då ibland tecknas som tilläggsförsäkring.

Kastration – Ersättning för kastration eller sterilistering ingår enbart under vissa omständigheter. Det kan vara om hunden får sjukdomar (som då anges i försäkringsavtalet) eller om det uppstår komplikationer vid ingrepp som anses vara medicinskt nödvändiga. Det kan krävas både veterinärintyg samt ett godkännande från försäkringsbolaget för att ersättning ska ges.

MR/CT/Cellgift m.m. – Magnetisk resonanstomografi (MR), datormografi (CT) och cellgiftsbehandling kan ersättas. Även scintigrafi är vanligt förekommande behandling som ersätts. Vissa bolag ger däremot inte ersättning för dessa behandlingar. Om ersättning ges kan det finnas en övre gräns för ersättningsbelopp.

Rehabilitering – Efter en olycka kan hunden vara behov av rehabilitering. Ibland ingår detta inte i veterinärvårdsförsäkringen (kan finnas som tilläggsförsäkring). Om ersättning ges finns en gräns för högsta ersättningsbelopp som ofta ligger kring 3000kr-7000kr per försäkringsår.

Dolda fel – Med ett dolt fel menas en sjukdom (eller annan defekt) som uppkommit innan besiktning genomförts på hunden men som av någon anledning inte upptäcktes. Det kan exempelvis vara att sjukdomen varit i ett begynnande stadium och därmed inte kunnat upptäckas. Hos vissa bolag ersätts inte dolda fel alls. Hos andra kan detta ersättas men det finns då vissa krav som ska varit uppfyllda.

Ett vanligt krav är att försäkringen ska varit tecknad hos bolaget innan hunden fyllt fyra månader samt att försäkringen sedan varit utan avbrott. Krav kan även finnas på veterinärvårdsintyg som utfärdats inom en viss ålder på hunden.

Avlivning och Obduktion – En del bolag ger ingen ersättning om avlivning behöver genomföras. Därmed ges inte heller ersättning för obduktion. Andra kan ge ersättning för obduktion om försäkringsbolaget begär att obduktion ska genomföras.

Ibland ges ersättning för både avlivning och kremering, upp till ett visst belopp, om detta behöver ske på grund av sjukdom/skada som annars hade blivit ett försäkringsärende. Kravet är då att veterinär anser att avlivning är ett bra alternativ. Ersättningsbeloppet för avlivning/kremering är kring 1000kr-3000kr.

Undantag – Hos alla bolag finns undantag, dvs. tillfällen då ersättning inte går att få. Det gäller exempelvis enskilda sjukdomar.

Kostnad för självrisk – Det är vanligt förekommande att man kan välja olika hög självrisk. Genom att välja en hög självrisk går det att få ner kostnaden för premien. Det vanligaste är att självrisken består av en fast avgift samt en rörlig del som är en viss procent av kostnaden. Enstaka företag erbjuder en fast självrisk utan den rörliga delen.

Den lägsta nivån på självrisk som går att välja mellan brukar ligga kring 1200-2500kr. Den rörliga delen är på ca 20-25%.

Den högsta nivån på självrisk som går att välja mellan brukar ligga kring 2000kr-5000kr. Även här tillkommer en rörlig del.
Hos en del bolag behöver inte självrisk betalas om skadan på hunden har uppkommit av rovdjur.

Självriskperiod – Under en självriskperiod behöver enbart en självrisk betalas. Därmed finns en fördel att ha så lång självriskperiod som möjligt. Vanliga perioder är 100-130 dagar. Bland de bästa alternativen finns de bolag som har 365 dagars självriskperiod.

Livförsäkring

Om hunden avlider på grund av olycka eller sjukdom kan ersättning betalas ut från livförsäkringen. Ersättning kan även betalas om veterinär anser att avlivning är det bästa valet. Beloppet som betalas ut regleras av försäkringsavtalet men man kan aldrig få mer än vad marknadsvärdet är på hunden. Det beror därmed både på inköpspris, ras, meriter m.m.

Att jämföra:

Ålder för att teckna försäkring – Livförsäkring kan i regel tecknas från och med att hunden är 6 veckor. Högsta ålder för att försäkringen ska få tecknas finns ner till 5år och upp till 7-8år (med vissa undantag).

Ålder som försäkringen gäller till – En livförsäkring gäller oftast till att hunden nått en ålder av 8-12 år. Hos en del bolag är åldersgränsen fast för alla raser medan det hos andra är olika hög ålder beroende på ras.

Minskning av ersättningsbelopp – Hos en del bolag ändras inte ersättningsbeloppet alls oavsett ålder på hunden. Hos andra kan det minskas med ex. 20% varje år från att hunden är till exempel 7år. Just 20% i årlig minskning är vanlig och minskningen börjar då vanligtvis vid 5,6 eller 7 års ålder, delvis beroende på ras. I dessa fall finns även en lägsta gräns för nivå på livförsäkringen som ofta ligger kring 4000kr-5000kr.

Undantag för sjukdomar – Hos alla försäkringsbolag finns undantag då ersättning inte går att få från livförsäkringen. Det kan exempelvis vara för en rad olika sjukdomar som då nämns i avtalet.

Dolda fel – I likhet med veterinärvårdsförsäkring kan livförsäkringen ge ersättning vid dolda fel. Vissa bolag ger aldrig ersättning vid dolda fel medan andra gör det om en del krav är uppfyllda. Kraven är då samma som vid veterinärvårdsförsäkringen (se ovan).

Tilläggsförsäkringar:

De försäkringsdelar som nämnts ovan är vanliga i en hundförsäkring men för att skapa en försäkring som helt och hållet passar det behov som försäkringstagaren har kan tilläggsförsäkringar tecknas.

Några av de vanligare tilläggen till hundförsäkringar är:

Medicin – Kan ge ersättning för de kostnader som uppkommer för receptbelagd medicin. Detta upp till en viss summa varje år. Vanligtvis kring 3000kr-6000kr.

Rehabilitering – Kan ge ersättning för träning som gör att hunden rehabiliterar sig snabbare. Det kan exempelvis vara vattenträning, massage eller stretchning. Detta upp en viss summa per år. Vanligtvis kring 3000kr-6000kr. Rehabilitering ingår ibland i veterinärvårdsförsäkringen men det finns även bolag som inte ger ersättning för rehabilitering alls.

Avbokningsskydd / Trygghet – I det fall som husse/matte blir sjuk, eller är med om en olycka, och därmed inte kan ta hand om hunden på ett tillräckligt bra sätt kan denna försäkring ge ersättning. Den betalar då för kostnaden för hundpensionat. Det går även att få ersättning om en resa behöver bokas av eller avbrytas i förtid. Detta avbokningsskydd ingår även i ”Reseförsäkring” (se nedan)

Hos en del bolag går det att teckna denna försäkring som ett tillägg. Andra erbjuder delar av detta försäkringsskydd om hemförsäkring även finns hos samma försäkringsbolag. Ett exempel är att man kan få ersättning för ”nödvändiga och skäliga kostnader för omedelbar hemresa”. Ibland ingår även avbokningsskyddet inom hemförsäkringen.

Reseförsäkring – I en reseförsäkring för hundar ingår två delar. För det första avbeställningsskyddet som ger ersättning om man behöver vara hemma med sjuk hund och därmed måste boka av en resa.

Det ingår även ersättning för förkortad vistelse om man behöver åka hem i förtid. Dessa delar ingår även ibland i ”Avbokningsskydd” (Se ovan)

Den andra delen är det skydd som hunden får på resan. Då kan man få ersättning för undersökning och vård vid exotiska sjukdomar, förlängd vistelse eller om hundpasset skulle försvinna.

Användbarhetsförsäkring – Om hunden har ett specifikt syfte ex. tävlingshund, jakthund, servicehund eller ledarhund kan användbarhetsförsäkring tecknas. Ersättning kan betalas ut om hunden förlorar sin specifika egenskap eller blir stulen/springer bort.

Avelsförsäkring – En tilläggsförsäkring som vänder sig till de som använder sin hund för avel. Det går exempelvis att få ersättning om hunden mister sin avelsförmåga, om fertilitetsutredning behöver göras eller om man behöver vara hemma och ta hand om sjuk valp. Den kan ibland även ge ersättning för kejsarsnitt och försäkra mot dolda fel på valpar.