Det är betydligt färre kattägare som har kattförskäring än hundägare som har hundförsäkring. Till stor del beror detta på vad det kostar att köpa in respektive djur. Är det inte en raskatt kostar försäkringen ofta flera gånger mer än katten. Men samtidigt handlar försäkringen inte bara om att försäkra ett ekonomiskt värde.

Att ha en kattförsäkring innebär att man får möjlighet att ge katten den vård som behövs för att den ska kunna leva länge och ge det sällskap som kattägaren uppskattar.

När kattförsäkringar ska jämföras är det i första hand veterinärvårdsförsäkringen som bör jämföras. Det är basen i försäkringen. Men utöver den delen finns även stora skillnader i livförsäkringen och vilka tilläggsförsäkringar som kan tecknas samt dess innehåll.

Premie

Nivån på försäkringspremien beror på ett flertal saker. Till stor del speglar premien innehållet i försäkringen och dess ersättningsnivåer. Kontrollera även om det att få rabatter för det är inte ovanligt att rabatter erbjuds på flera olika sätt.

Att jämföra:

Självrisk – Det är mycket vanligt att man kan välja självrisk på veterinärvårdsförsäkringen. Genom att välja en högre självrisk kan premien bli lägre.
Teckna tidigt – Vissa bolag ger rabatt om försäkringen tecknas innan katten når en viss ålder.
Uppfödarrabatt – Uppfödare bör alltid kontrollera om uppfödarrabatt finns. Denna kan vara relativt stor.
Samlingsrabatt – Om flera katter försäkras hos samma bolag kan rabatt ges.
Andra försäkringar – En del bolag ger även rabatt om andra försäkringar finns hos bolaget. Vanligast är då att det krävs andra djurförsäkringar.
Jobbar inom området – Rabatt kan ges till personal på djursjukhus samt veterinärer.

Veterinärvårdsförsäkring

Veterinärvårdsförsäkringen är basen i kattförsäkringen. Genom försäkringen går det att få ersättning vid vård genomförd av legitimerad veterinär. Detta både vid sjukdom och olycksfall.

Att jämföra:

Maximal ersättningsnivå – Skillnaden är här relativt stor. Det går att hitta försäkringsbolag som har ner till ca 20.000kr i högsta ersättningsnivå likväl de som har kring 100.000kr.
Hos en del bolag går det även att teckna tilläggsförsäkring och därmed höja försäkringsbeloppet. Genom detta går det att få en kattförsäkring med högsta ersättningsbelopp på en bit över 100.000kr.

Sänkning med ålder -Maxbeloppet sänks vanligtvis efter hand att katten blir äldre. Några bolag har inte denna regel utan har samma ersättningsbelopp under hela kattens liv. Sänkningen av ersättningsnivå kan ske på två olika sätt. Ett sätt är att maxbeloppet minskas med en viss summa (ex. 20.000kr) när katten når en viss ålder (ex. 10år). Ett annat sätt är att maxbeloppet minskas med en viss summa (ex. 3000kr) varje år från och med en viss ålder (ex. 7år).

Om regel finns om att ersättningsbeloppet sänks per månad finns även en nedre gräns för hur låg den kan bli. Den kan alltså inte sänkas till noll. Denna gräns ligger ofta kring 10-15.000kr.

Självrisknivå – Hos många försäkringsbolag går det att välja mellan flera olika självrisknivåer. Ju högre självrisk desto lägre försäkringspremie. En rekommendation är att ha låg självrisk under kattens första levnadsår då risken att veterinärbesök behöver göras är störst då.

Självrisken består oftast av en fast och en rörlig del. En vanlig nivå på den fasta kostnaden är 1200-2500kr och att därtill kommer en rörlig kostnad på 15-25%. Detta då om man väljer bolagens lägsta självrisknivåer. Det finns även ett fåtal bolag som enbart har en fast avgift som lägsta nivån.

En vanlig nivå, som högst självrisknivå, är 2500kr-5000kr plus en rörlig del på 20-25%.

Ibland behöver inte någon självrisk betalas om skadan uppkommit av rovdjur (vilka djur som gäller som rovdjur anges då i försäkringsavtalet)

Självriskperiod – En självriskperiod är en period (antal dagar) då enbart en enda självrisk behöver betalas även om besök sker flera gånger hos veterinären. Ju längre tid desto bättre. En vanlig tidsperiod är 100-130 dagar men det finns bolag med hela 365 dagars självriskperiod.

Undantag för sjukdomar – Generellt är det vanligt att ersättning inte går att få för beteendeproblem. Utöver det har alla bolag undantag för olika sjukdomar. För de som vill försäkra en raskatt kan det därmed vara bra att titta på vilka sjukdomar som är vanliga inom den rasen och sedan jämföra detta med de undantag som bolagen har.

Karenstid– Efter att försäkringen tecknats måste man haft den ett visst antal dagar innan den kan ge ersättning (Karenstid). Karenstid tillämpas däremot inte vid byte av bolag. Det vanligaste är att det är 20 dagars karenstid. Men det finns bolag som inte har karenstid alls. Karenstiden kan även vara olika på exempelvis olycksskada eller dolt fel. Många gånger finns även möjlighet att få dispens från karenstiden. Det finns då krav på att försäkringen ska tecknas innan en viss ålder (ex 14 veckor), att det finns veterinärvårdsintyg (ej äldre än ex. 4 veckor) samt att försäkringen tecknas inom en viss tid efter leverans (ex. 10 dagar). Mellan bolagen varierar dessa krav något.

Yngst/Äldst ålder – I regel krävs det att kattungen är minst 6 veckor innan försäkring kan tecknas. Det som skiljer bolagen åt är däremot hur gammal katten kan vara när försäkringen tecknas. En del har 6år, andra 9 år och det finns till och med dem som inte har någon övre gräns gällande ålder.

Livförsäkring

Det belopp som kan betalas ut av livförsäkringen speglar kattens marknadsvärde. Därmed spelar både ålder, ras, inköpspris och meriter in i beloppet.

Att jämföra:

Sänkning med ålder – En del bolag genomför ingen sänkning alls av beloppet på livförsäkringen. Andra sänker med en viss procentsats (20% är vanligt) per år från att katten når en viss ålder (7-8 år är vanligt).

På de försäkringar där beloppet minskas årligen finns även en lägsta ersättningsnivå som exempelvis kan vara på 1000kr-3000kr.

Undantag – Alla bolag har undantag när inte livförsäkringen gäller. Det är då främst vid vissa sjukdomar.
Yngst/Äldst – Likt veterinärvårdsförsäkringen kan livförsäkring tecknas från 6 veckors ålder. Sedan skiljer det sig något hur gammal katten får vara när försäkringen tecknas. Detta vanligtvis i ett spann mellan 5 och 9år. Det skiljer sedan även hur länge som den gäller. Vanligt spann är 10-13 år.

Tilläggsförsäkring

Det är vanligt att det går att teckna tilläggsförsäkringar för att därmed skapa en anpassad försäkring helt efter eget behov. I de fall som några tillägg inte går att teckna kan fördelarna med tilläggsförsäkringarna ibland redan finnas i grundförsäkringen. Detta är däremot ingen regel så man bör jämföra och se att man får det försäkringsskydd som behövs.

Några vanliga tilläggsförsäkringar är:

Trygghet – Om du som kattägare blir sjuk och därmed har svårt att ta hand om din katt under en viss period kan denna försäkring ge ersättning för kattpensionat. I denna försäkring ingår även ersättning för avbokad resa (se Reseförsäkring nedan)

Reseförsäkring – Med en vanlig reseförsäkring får resan enbart avbokas om någon av de som reser blir sjuka eller är med om en olycka. Med reseförsäkring för katt kan man även avboka resan om katten behöver veterinärvård nära inpå avresedatum. Om katten är med på resan kan ersättning även ges för exotiska sjukdomar, avbruten resa, förlängd vistelse eller förlorat kattpass.

Avelsförsäkring – Försäkringstillägg som ger tillgång till veterinärvård redan från första dagen (vård ges annars tidigast från 6 veckors ålder). Försäkringen kan även ge ersättning för förlorad avelsduglighet, dolda fel på kattungarna samt för kejsarsnitt.

Förbättrad Veterinärvård – Kan ge högre ersättningsbelopp vid veterinärvård samt ersättning vid ytterligare tillfällen ex. MR, CT och Scint. Kan även ge ersättning för mediciner eller rehabilitering.

Medicin – Ger ersättning för mediciner upp till ett visst belopp per år.